Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 28 октомври 2011 г.

1 ноември 2011 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Повишението с 1 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (статия I от активите) през седмицата, която приключва на 28 октомври  2011 г., отразява покупката на злато от една централна банка от Евросистемата и покупката на златни монети от друга централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 0,5 млрд. евро до 192,5 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари
Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
27 октомври 2011 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 0,5 млрд. щатски долара 0,5 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,1 млрд. евро до 338,6 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) се увеличават с 4,8 млрд. евро до 863,1 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 2,4 млрд. евро до 66,8 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 39,4 млрд. евро до 178,6 млрд. евро. На 26 октомври 2011 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 201,2 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 197,4 млрд. евро с шестдневен матуритет. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 165 млрд. евро и бяха набрани нови депозити в размер на 169,5 млрд. евро с шестдневен матуритет. На 27 октомври 2011 г., четвъртък, настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране в размер на 85 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 44,6 млрд. евро с матуритет три месеца. На същата дата бе извършено плащането по операция по дългосрочно рефинансиране в размер на 56,9 млрд. евро с матуритет 371 дни.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 2,9 млрд. евро (при 4,6 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 248,1 млрд. евро (при 202,1 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 4 млрд. евро до 232,7 млрд. евро. Увеличението е резултат от заплатените покупки на ценни книжа по програмата за пазарите на ценни книжа. Така през седмицата, която приключва на 28 октомври 2011 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа и на държания портфейл по програмата за закупуване на обезпечени облигации достигна съответно 173,5 млрд. евро и 59,2 млрд. евро. И двата портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.I от пасивите) се отчита спад от 34,4 млрд. евро до 178,7 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 419 825 1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 228 491 1 614
2.1 Вземания от МВФ 80 406 4
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 148 085 1 610
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 32 685 189
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 26 714 5 152
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 26 714 5 152
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 596 442 11 202
5.1 Основни операции по рефинансиране 197 438 −3 744
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 395 996 16 522
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 2 852 −1 710
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 156 134
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 84 998 5 251
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 571 339 4 126
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 232 706 4 014
7.2 Други ценни книжа 338 634 111
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 33 966 0
9 Други активи 338 912 −7 336
Общо активи 2 333 373 20 198
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 863 122 4 810
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 596 587 16 257
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 178 704 −34 371
2.2 Депозитно улеснение 248 057 45 959
2.3 Срочни депозити 169 500 4 500
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 327 169
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 3 463 −280
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 75 072 −2 149
5.1 Сектор „Държавно управление“ 66 785 −2 418
5.2 Други задължения 8 287 269
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 49 561 1 319
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 799 908
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 11 386 346
8.1 Депозити, салда и други задължения 11 386 346
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 54 486 0
10 Други задължения 212 140 −1 014
11 Сметки за преоценка 383 276 0
12 Капитал и резерви 81 481 0
Общо пасиви 2 333 373 20 198

Данни за контакт за медиите