Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2011. gada 28. oktobrī

2011. gada 1. novembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2011. gada 28. oktobrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) pieauga par 1 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pērkot zeltu un citai Eurosistēmas centrālajai bankai pērkot zelta monētas.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā palielinājās par 0.5 mljrd. euro (līdz 192.5 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros
Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2011. gada 27. oktobris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 0.5 mljrd. ASV dolāru 0.5 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.1 mljrd. euro (līdz 338.6 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 4.8 mljrd. euro (līdz 863.1 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 2.4 mljrd. euro (līdz 66.8 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 39.4 mljrd. euro (līdz 178.6 mljrd. euro). Trešdien, 2011. gada 26. oktobrī, galvenajai refinansēšanas operācijai 201.2 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 197.4 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 6 dienas. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 165 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 169.5 mljrd. euro apjomā ar termiņu 6 dienas. Ceturtdien, 2011. gada 27. oktobrī, ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 85 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 44.6 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 3 mēneši. Tajā pašā dienā tika noslēgta arī ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 56.9 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 371 diena.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 2.9 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 4.6 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 248.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 202.1 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 4 mljrd. euro (līdz 232.7 mljrd. euro). Šāds pieaugums skaidrojams ar "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veiktajiem vērtspapīru pirkumiem. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2011. gada 28. oktobrī, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu vērtība un "Nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas" portfeļa vērtība sasniedza attiecīgi 173.5 mljrd. euro un 59.2 mljrd. euro. Abi portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 34.4 mljrd. euro (līdz 178.7 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 419,825 1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 228,491 1,614
2.1 SVF debitoru parādi 80,406 4
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 148,085 1,610
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 32,685 189
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 26,714 5,152
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 26,714 5,152
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 596,442 11,202
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 197,438 −3,744
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 395,996 16,522
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 2,852 −1,710
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 156 134
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 84,998 5,251
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 571,339 4,126
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 232,706 4,014
7.2 Pārējie vērtspapīri 338,634 111
8 Valdības parāds euro 33,966 0
9 Pārējie aktīvi 338,912 −7,336
Kopā aktīvi 2,333,373 20,198
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 863,122 4,810
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 596,587 16,257
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 178,704 −34,371
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 248,057 45,959
2.3 Termiņnoguldījumi 169,500 4,500
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 327 169
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 3,463 −280
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 75,072 −2,149
5.1 Saistības pret valdību 66,785 −2,418
5.2 Pārējās saistības 8,287 269
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 49,561 1,319
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2,799 908
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 11,386 346
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 11,386 346
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 54,486 0
10 Pārējās saistības 212,140 −1,014
11 Pārvērtēšanas konti 383,276 0
12 Kapitāls un rezerves 81,481 0
Kopā pasīvi 2,333,373 20,198

Kontaktinformācija presei