Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 28 november 2011

1 november 2011

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 28 oktober 2011 motsvarade ökningen på 1 miljon EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) köp av guld av en centralbank i Eurosystemet och köp av guldmynt av en annan centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,5 miljarder EUR till 192,5 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i US-dollar (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD
Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
27 oktober 2011 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 0,5 miljarder USD 0,5 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swap line) som ECB har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,1 miljard EUR till 338,6 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 4,8 miljarder EUR till 863,1 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 2,4 miljarder EUR till 66,8 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 39,4 miljarder EUR till 178,6 miljarder EUR. Torsdagen den 26 oktober 2011 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 201,2 miljarder EUR och ersattes med en ny på 197,4 miljarder EUR med en löptid på sex dagar. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 165 miljarder EUR och inlåning, till ett belopp av 169,5 miljarder EUR och med en löptid på sex dagar, erhölls. Torsdagen den 27 oktober 2011 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 85 miljarder EUR och ersattes med en ny på 44,6 miljarder EUR, med en löptid på tre månader. Samma dag avvecklades en långfristig refinansieringstransaktion på 56,9 miljarder EUR, med en löptid på 371 dagar.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 2,9 miljarder EUR (jämfört med 4,6 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 248,1 miljarder EUR (jämfört med 202,1 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 4 miljarder EUR till 232,7 miljarder EUR. Denna ökning berodde på avvecklade köp av värdepapper inom värdepappersprogrammet. Således uppgick värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet och i portföljen för programmet för köp av säkerställda obligationer till 173,5 miljarder EUR respektive 59,2 miljarder EUR den vecka som slutade den 28 oktober 2011. Båda portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 34,4 miljarder EUR till 178,7 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 419.825 1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 228.491 1.614
2.1 Fordringar på IMF 80.406 4
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 148.085 1.610
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 32.685 189
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 26.714 5.152
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 26.714 5.152
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 596.442 11.202
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 197.438 −3.744
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 395.996 16.522
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 2.852 −1.710
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 156 134
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 84.998 5.251
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 571.339 4.126
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 232.706 4.014
7.2 Andra värdepapper 338.634 111
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 33.966 0
9 Övriga tillgångar 338.912 −7.336
Summa tillgångar 2.333.373 20.198
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 863.122 4.810
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 596.587 16.257
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 178.704 −34.371
2.2 Inlåningsfacilitet 248.057 45.959
2.3 Inlåning med fast löptid 169.500 4.500
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 327 169
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 3.463 −280
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 75.072 −2.149
5.1 Offentliga sektorn 66.785 −2.418
5.2 Övriga skulder 8.287 269
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 49.561 1.319
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.799 908
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 11.386 346
8.1 Inlåning och övriga skulder 11.386 346
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 54.486 0
10 Övriga skulder 212.140 −1.014
11 Värderegleringskonton 383.276 0
12 Eget kapital 81.481 0
Summa skulder 2.333.373 20.198

Kontakt för media