Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 28. oktober 2011

1. november 2011

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 28. oktober 2011, steg guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 1 mio. euro, hvilket skyldtes en centralbank i Eurosystemets køb af guld samt en anden centralbank i Eurosystemets køb af guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,5 mia. euro til 192,5 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende transaktioner i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende transaktioner i amerikanske dollar
Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
27. oktober 2011 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 0,5 mia. USD 0,5 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer, end dem der holdes af pengepolitiske grunde (aktivpost 7.2), steg med 0,1 mia. euro til 338,6 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 4,8 mia. euro til 863,1 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5,1) faldt med 2,4 mia. euro til 66,8 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 39,4 mia. euro til 178,6 mia. euro. Onsdag den 26. oktober 2011 udløb en primær markedsoperation på 201,2 mia. euro, og en ny på 197,4 mia. euro, med en løbetid på seks dage, blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 165 mia. euro, og der var modtaget nye indskud, med en løbetid på seks dage, til en værdi af 169,5 mia. euro. Torsdag den 27. oktober 2011 udløb en langfristet markedsoperation på 85 mia. euro, og en ny på 44,6 mia. euro, med en løbetid på tre måneder, blev afviklet. Samme dag blev en langfristet markedsoperation på 56,9 mia. euro afviklet med en løbetid på 371 dage.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 2,9 mia. euro (mod 4,6 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 248,1 mia. euro (mod 202,1 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 4 mia. euro til 232,7 mia. euro som følge af afviklede opkøb af værdipapirer under Securities Markets Programme. I ugen, der sluttede den 28. oktober 2011, udgjorde den samlede værdi af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme og porteføljen i forbindelse med programmet til opkøb af covered bonds derfor henholdsvis 173,5 mia. euro og 59,2 mia. euro. Regnskabsmæssigt er begge porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 34,4 mia. euro til 178,7 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 419.825 1
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 228.491 1.614
2.1 Tilgodehavender hos IMF 80.406 4
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 148.085 1.610
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 32.685 189
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 26.714 5.152
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 26.714 5.152
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 596.442 11.202
5.1 Primære markedsoperationer 197.438 −3.744
5.2 Langfristede markedsoperationer 395.996 16.522
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 2.852 −1.710
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 156 134
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 84.998 5.251
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 571.339 4.126
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 232.706 4.014
7.2 Andre værdipapirer 338.634 111
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 33.966 0
9 Andre aktiver 338.912 −7.336
Aktiver i alt 2.333.373 20.198
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 863.122 4.810
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 596.587 16.257
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 178.704 −34.371
2.2 Indlånsfacilitet 248.057 45.959
2.3 Indskud med fast løbetid 169.500 4.500
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 327 169
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 3.463 −280
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 75.072 −2.149
5.1 Offentlig forvaltning og service 66.785 −2.418
5.2 Andre forpligtelser 8.287 269
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 49.561 1.319
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.799 908
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 11.386 346
8.1 Indlån og andre forpligtelser 11.386 346
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 54.486 0
10 Andre forpligtelser 212.140 −1.014
11 Revalueringskonti 383.276 0
12 Kapital og reserver 81.481 0
Passiver i alt 2.333.373 20.198

Medie- og pressehenvendelser