Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 28 października 2011 r.

1 listopada 2011

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 28 października 2011 r. wzrost stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 1 mln euro wynikał z zakupu złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu oraz zakupu złotych monet przez inny bank centralny Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) zwiększyła się o 0,5 mld euro do poziomu 192,5 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. poniżej).

Transakcje zasilające w płynność w dolarach amerykańskich
Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
27 października 2011 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni 0,5 mld USD 0,5 mld USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,1 mld euro do poziomu 338,6 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 4,8 mld euro do poziomu 863,1 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 2,4 mld euro do poziomu 66,8 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 39,4 mld euro do poziomu 178,6 mld euro. W środę 26 października 2011 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 201,2 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 197,4 mld euro, z terminem sześciodniowym. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych na kwotę 165 mld euro i przyjęto nowe depozyty na kwotę 169,5 mld euro, z terminem sześciodniowym. W czwartek 27 października 2011 r. przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 85 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 44,6 mld euro, z terminem trzymiesięcznym. Tego samego dnia nastąpiło rozliczenie dłuższej operacji refinansującej w kwocie 56,9 mld euro, z terminem zapadalności 371 dni.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 2,9 mld euro (wobec 4,6 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 248,1 mld euro (wobec 202,1 mld euro w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 4 mld euro do poziomu 232,7 mld euro. Wzrost ten wynikał z rozliczonych zakupów papierów wartościowych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 28 października 2011 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 173,5 mld euro, a wartość portfela programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła 59,2 mld euro. Oba portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 34,4 mld euro do poziomu 178,7 mld euro.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 419.825 1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 228.491 1.614
2.1 Należności od MFW 80.406 4
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 148.085 1.610
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 32.685 189
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 26.714 5.152
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 26.714 5.152
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 596.442 11.202
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 197.438 −3.744
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 395.996 16.522
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 2.852 −1.710
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 156 134
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 84.998 5.251
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 571.339 4.126
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 232.706 4.014
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 338.634 111
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 33.966 0
9 Pozostałe aktywa 338.912 −7.336
Aktywa razem 2.333.373 20.198
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 863.122 4.810
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 596.587 16.257
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 178.704 −34.371
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 248.057 45.959
2.3 Depozyty terminowe 169.500 4.500
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 327 169
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 3.463 −280
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 75.072 −2.149
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 66.785 −2.418
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.287 269
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 49.561 1.319
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.799 908
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 11.386 346
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 11.386 346
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 54.486 0
10 Pozostałe pasywa 212.140 −1.014
11 Różnice z wyceny 383.276 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 81.481 0
Pasywa razem 2.333.373 20.198

Kontakt z mediami