Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 28. oktoober 2011

1. november 2011

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

28. oktoobril 2011 lõppenud nädalal kasvas kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 1 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullaost ja eurosüsteemi teise keskpanga sooritatud kuldmüntide ost.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 0,5 miljardi euro võrra 192,5 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid
Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
27. oktoober 2011 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 0,5 miljardit USA dollarit 0,5 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,1 miljardi euro võrra 338,6 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 4,8 miljardi euro võrra 863,1 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 2,4 miljardi euro võrra 66,8 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 39,4 miljardi euro võrra 178,6 miljardi euroni. Kolmapäeval, 26. oktoobril 2011 möödus 201,2 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 197,4 miljardit eurot ja tähtajaga kuus päeva. Samal kuupäeval möödus ka 165 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 169,5 miljardi euro väärtuses tähtajaga kuus päeva. Neljapäeval, 27. oktoobril 2011 möödus 85 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 44,6 miljardit eurot ja tähtajaga kolm kuud. Samal päeval teostati veel üks 56,9 miljardi euro suurune pikemaajaline refinantseerimisoperatsioon tähtajaga 371 päeva.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 2,9 miljardi euro ulatuses (võrreldes 4,6 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 248,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 202,1 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht suurenes 4 miljardi euro võrra 232,7 miljardi euroni, tingituna väärtpaberite ostude arveldamisest väärtpaberituruprogrammi raames. Selle tulemusel ulatus 28. oktoobril 2011 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 173,5 miljardi euroni ja tagatud võlakirjade ostukava portfelli väärtus 59,2 miljardi euroni. Kõnealuseid portfelle kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 34,4 miljardi euro võrra 178,7 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 419 825 1
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 228 491 1 614
2.1 Nõuded RVFle 80 406 4
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 148 085 1 610
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 32 685 189
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 26 714 5 152
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 26 714 5 152
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 596 442 11 202
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 197 438 −3 744
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 395 996 16 522
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 2 852 −1 710
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 156 134
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 84 998 5 251
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 571 339 4 126
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 232 706 4 014
7.2 Muud väärtpaberid 338 634 111
8 Valitsussektori võlg eurodes 33 966 0
9 Muud varad 338 912 −7 336
Varad kokku 2 333 373 20 198
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 863 122 4 810
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 596 587 16 257
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 178 704 −34 371
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 248 057 45 959
2.3 Tähtajalised hoiused 169 500 4 500
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 327 169
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 463 −280
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 75 072 −2 149
5.1 Valitsussektor 66 785 −2 418
5.2 Muud kohustused 8 287 269
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 49 561 1 319
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 799 908
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 11 386 346
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 11 386 346
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 54 486 0
10 Muud kohustused 212 140 −1 014
11 Ümberhindluskontod 383 276 0
12 Kapital ja reservid 81 481 0
Kohustused kokku 2 333 373 20 198

Kontaktandmed