Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému ke 28. říjnu 2011

1. listopadu 2011

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 28. října 2011 odpovídal nárůst objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) o 1 mil. EUR nákupu zlata, který provedla jedna centrální banka Eurosystému, a nákupu zlatých mincí, který provedla další centrální banka Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech zvýšil o 0,5 mld. EUR na 192,5 mld. EUR (viz níže).

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech
Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
27. října 2011 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 0,5 mld. USD 0,5 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,1 mld. EUR na 338,6 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) se zvýšila o 4,8 mld. EUR na 863,1 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 2,4 mld. EUR na 66,8 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 39,4 mld. EUR na 178,6 mld. EUR. Ve středu 26. října 2011 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 201,2 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 197,4 mld. EUR se splatností šest dní. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 165 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 169,5 mld. EUR se splatností šest dní. Ve čtvrtek 27. října 2011 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 85 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 44,6 mld. EUR se splatností tři měsíce. V tentýž den byla vypořádána dlouhodobější refinanční operace o objemu 56,9 mld. EUR se splatností 371 dní.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 2,9 mld. EUR (oproti 4,6 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 248,1 mld. EUR (oproti 202,1 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 4 mld. EUR na 232,7 mld. EUR. Tento nárůst byl způsoben nákupy vypořádanými v rámci programu pro trhy s cennými papíry. V týdnu končícím 28. října 2011 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 173,5 mld. EUR a hodnota portfolia drženého v rámci programu nákupu krytých dluhopisů 59,2 mld. EUR. Obě portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 34,4 mld. EUR na 178,7 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 419 825 1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 228 491 1 614
2.1 Pohledávky za MMF 80 406 4
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 148 085 1 610
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 32 685 189
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 26 714 5 152
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 26 714 5 152
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 596 442 11 202
5.1 Hlavní refinanční operace 197 438 −3 744
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 395 996 16 522
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 2 852 −1 710
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 156 134
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 84 998 5 251
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 571 339 4 126
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 232 706 4 014
7.2 Ostatní cenné papíry 338 634 111
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 33 966 0
9 Ostatní aktiva 338 912 −7 336
Aktiva celkem 2 333 373 20 198
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 863 122 4 810
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 596 587 16 257
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 178 704 −34 371
2.2 Vkladová facilita 248 057 45 959
2.3 Termínované vklady 169 500 4 500
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 327 169
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 3 463 −280
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 75 072 −2 149
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 66 785 −2 418
5.2 Ostatní závazky 8 287 269
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 49 561 1 319
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 799 908
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 11 386 346
8.1 Vklady a ostatní závazky 11 386 346
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 54 486 0
10 Ostatní pasiva 212 140 −1 014
11 Účty přecenění 383 276 0
12 Kapitál a rezervní fondy 81 481 0
Pasiva celkem 2 333 373 20 198

Kontakty pro média