Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 21. oktobra 2011

25. oktober 2011

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 21. oktobra 2011, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) povečalo za 1 milijon EUR, kar je posledica nakupa zlata ene centralne banke Eurosistema in prodaje zlatih kovancev druge centralne banke Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) povečalo za 0,1 milijarde EUR na 192 milijard EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih
Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
20. oktober 2011 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 0,5 mrd USD 0,5 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,6 milijarde EUR na 338,5 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 1,2 milijarde EUR na 858,3 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 24 milijard EUR na 69,2 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 69,2 milijarde EUR na 218 milijard EUR. V sredo, 19. oktobra 2011, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 204,9 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 201,2 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 163 milijard EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden v višini 165 milijard EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 4,6 milijarde EUR (v primerjavi z 2,2 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 202,1 milijarde EUR (v primerjavi s 136,2 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 4,2 milijarde EUR na 228,7 milijarde EUR. Povečanje je neto rezultat poravnanih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev in zapadlostjo vrednostnih papirjev v okviru tega programa in programa nakupa kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 21. oktobra 2011, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 169,5 milijarde EUR, vrednost nakupa v okviru programa nakupa kritih obveznic pa 59,2 milijarde EUR. Oba portfelja se vodita kot naložbe v imetju do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 85,5 milijarde EUR na 213,1 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 419.824 1
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 226.877 −226
2.1 Terjatve do MDS 80.402 2
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 146.475 −228
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 32.496 264
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 21.563 1.760
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 21.563 1.760
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 585.241 −1.379
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 201.182 −3.757
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 379.474 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 4.562 2.396
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 22 −17
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 79.747 1.567
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 567.214 4.771
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 228.691 4.195
7.2 Drugi vrednostni papirji 338.523 576
8 Dolg širše države v EUR 33.966 0
9 Druga sredstva 346.248 −4.441
Skupaj sredstva 2.313.175 2.318
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 858.311 −1.206
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 580.330 −17.661
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 213.075 −85.498
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 202.098 65.903
2.3 Vezane vloge 165.000 2.000
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 157 −66
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 3.743 248
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 77.221 23.940
5.1 Širša država 69.203 23.998
5.2 Druge obveznosti 8.018 −58
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 48.241 −78
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.891 −654
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 11.040 591
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 11.040 591
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 54.486 0
10 Druge obveznosti 213.154 −2.863
11 Računi prevrednotenja 383.276 0
12 Kapital in rezerve 81.481 0
Skupaj obveznosti 2.313.175 2.318

Stiki za medije