Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 21 października 2011 r.

25 października 2011

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 21 października 2011 r. wzrost stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 1 mln euro wynikał z zakupu złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu oraz sprzedaży złotych monet przez inny bank centralny Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) zwiększyła się o 0,1 mld euro do poziomu 192 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. poniżej).

Transakcje zasilające w płynność w dolarach amerykańskich
Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
20 października 2011 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni 0,5 mld USD 0,5 mld USD

Transakcje te zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,6 mld euro do poziomu 338,5 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 1,2 mld euro do poziomu 858,3 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 24 mld euro do poziomu 69,2 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 69,2 mld euro do poziomu 218 mld euro. W środę 19 października 2011 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 204,9 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 201,2 mld euro. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych na kwotę 163 mld euro i przyjęto nowe depozyty na kwotę 165 mld euro, z terminem tygodniowym.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 4,6 mld euro (wobec 2,2 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 202,1 mld euro (wobec 136,2 mld euro w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 4,2 mld euro do poziomu 228,7 mld euro. Był to wynik netto rozliczonych zakupów przeprowadzonych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych oraz wykupu papierów wartościowych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych i programu skupu obligacji zabezpieczonych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 21 października 2011 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 169,5 mld euro, a wartość portfela programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła 59,2 mld euro. Oba portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 85,5 mld euro do poziomu 213,1 mld euro.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 419.824 1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 226.877 −226
2.1 Należności od MFW 80.402 2
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 146.475 −228
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 32.496 264
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 21.563 1.760
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 21.563 1.760
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 585.241 −1.379
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 201.182 −3.757
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 379.474 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 4.562 2.396
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 22 −17
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 79.747 1.567
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 567.214 4.771
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 228.691 4.195
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 338.523 576
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 33.966 0
9 Pozostałe aktywa 346.248 −4.441
Aktywa razem 2.313.175 2.318
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 858.311 −1.206
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 580.330 −17.661
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 213.075 −85.498
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 202.098 65.903
2.3 Depozyty terminowe 165.000 2.000
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 157 −66
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 3.743 248
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 77.221 23.940
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 69.203 23.998
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.018 −58
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 48.241 −78
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.891 −654
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 11.040 591
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 11.040 591
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 54.486 0
10 Pozostałe pasywa 213.154 −2.863
11 Różnice z wyceny 383.276 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 81.481 0
Pasywa razem 2.313.175 2.318

Kontakt z mediami