Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 21 oktober 2011

25 oktober 2011

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 21 oktober 2011 was de stijging van EUR 1 miljoen in de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de aankoop van goud door een centrale bank van het Eurosysteem en de verkoop van gouden munten door een andere centrale bank van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,1 miljard naar EUR 192 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en een in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties
Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
20 oktober 2011 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 0,5 miljard USD 0,5 miljard

De liquiditeitsverschaffende transactie werd door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,6 miljard naar EUR 338,5 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 1,2 miljard naar EUR 858,3 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 24 miljard naar EUR 69,2 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 69,2 miljard naar EUR 218 miljard. Op woensdag 19 oktober 2011 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 204,9 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 201,2 miljard verrekend. Op dezelfde dag vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 163 miljard en werden nieuwe deposito’s ter waarde van EUR 165 miljard, met een looptijd van één week, aangetrokken.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 4,6 miljard (vergeleken met EUR 2,2 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 202,1 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 136,2 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 4,2 miljard naar EUR 228,7 miljard. Deze stijging was het gevolg van het nettoresultaat van verrekende aankopen van waardepapieren in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) en de aflossing van waardepapieren in het kader van zowel het Programma voor de effectenmarkten als het programma voor de aankoop van gedekte obligaties. In de week die eindigde op 21 oktober 2011 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten derhalve in totaal EUR 169,5 miljard en die van de portefeuille voor het aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal EUR 59,2 miljard. Beide portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 85,5 miljard naar EUR 213,1 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 419.824 1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 226.877 −226
2.1 Vorderingen op het IMF 80.402 2
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 146.475 −228
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 32.496 264
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 21.563 1.760
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 21.563 1.760
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 585.241 −1.379
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 201.182 −3.757
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 379.474 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 4.562 2.396
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 22 −17
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 79.747 1.567
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 567.214 4.771
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 228.691 4.195
7.2 Overige waardepapieren 338.523 576
8 Overheidsschuld, luidende in euro 33.966 0
9 Overige activa 346.248 −4.441
Totaal activa 2.313.175 2.318
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 858.311 −1.206
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 580.330 −17.661
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 213.075 −85.498
2.2 Depositofaciliteit 202.098 65.903
2.3 Termijndeposito's 165.000 2.000
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 157 −66
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.743 248
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 77.221 23.940
5.1 Overheid 69.203 23.998
5.2 Overige verplichtingen 8.018 −58
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 48.241 −78
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.891 −654
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 11.040 591
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 11.040 591
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 54.486 0
10 Overige passiva 213.154 −2.863
11 Herwaarderingsrekeningen 383.276 0
12 Kapitaal en reserves 81.481 0
Totaal passiva 2.313.175 2.318

Contactpersonen voor de media