Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému ke 21. říjnu 2011

25. října 2011

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 21. října 2011 odpovídal nárůst objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) o 1 mil. EUR nákupu zlata, který provedla jedna centrální banka Eurosystému, a prodeji zlatých mincí, který provedla další centrální banka Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech zvýšil o 0,1 mld. EUR na 192 mld. EUR (viz níže).

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech
Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
20. října 2011 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 0,5 mld. USD 0,5 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,6 mld. EUR na 338,5 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) poklesla o 1,2 mld. EUR na 858,3 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 24 mld. EUR na 69,2 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 69,2 mld. EUR na 218 mld. EUR. Ve středu 19. října 2011 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 204,9 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 201,2 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 163 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 165 mld. EUR se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 4,6 mld. EUR (oproti 2,2 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 202,1 mld. EUR (oproti 136,2 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 4,2 mld. EUR na 228,7 mld. EUR. Tento nárůst byl čistým výsledkem nákupů vypořádaných v rámci programu pro trhy s cennými papíry a splacení cenných papírů v rámci programu pro trhy s cennými papíry a programu nákupu krytých dluhopisů. V týdnu končícím 21. října 2011 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 169,5 mld. EUR a hodnota portfolia drženého v rámci programu nákupu krytých dluhopisů 59,2 mld. EUR. Obě portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 85,5 mld. EUR na 213,1 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 419 824 1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 226 877 −226
2.1 Pohledávky za MMF 80 402 2
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 146 475 −228
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 32 496 264
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 21 563 1 760
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 21 563 1 760
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 585 241 −1 379
5.1 Hlavní refinanční operace 201 182 −3 757
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 379 474 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 4 562 2 396
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 22 −17
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 79 747 1 567
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 567 214 4 771
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 228 691 4 195
7.2 Ostatní cenné papíry 338 523 576
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 33 966 0
9 Ostatní aktiva 346 248 −4 441
Aktiva celkem 2 313 175 2 318
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 858 311 −1 206
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 580 330 −17 661
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 213 075 −85 498
2.2 Vkladová facilita 202 098 65 903
2.3 Termínované vklady 165 000 2 000
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 157 −66
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 3 743 248
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 77 221 23 940
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 69 203 23 998
5.2 Ostatní závazky 8 018 −58
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 48 241 −78
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 891 −654
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 11 040 591
8.1 Vklady a ostatní závazky 11 040 591
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 54 486 0
10 Ostatní pasiva 213 154 −2 863
11 Účty přecenění 383 276 0
12 Kapitál a rezervní fondy 81 481 0
Pasiva celkem 2 313 175 2 318

Kontakty pro média