Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 21. oktoober 2011

25. oktoober 2011

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

21. oktoobril 2011 lõppenud nädalal kasvas kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 1 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullaost ja eurosüsteemi teise keskpanga sooritatud kuldmüntide müük.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 0,1 miljardi euro võrra 192 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid
Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
20. oktoober 2011 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 0,5 miljardit USA dollarit 0,5 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,6 miljardi euro võrra 338,5 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 1,2 miljardi euro võrra 858,3 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 24 miljardi euro võrra 69,2 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 69,2 miljardi euro võrra 218 miljardi euroni. Kolmapäeval, 19. oktoobril 2011 möödus 204,9 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 201,2 miljardit eurot. Samal kuupäeval möödus ka 163 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 165 miljardi euro väärtuses tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 4,6 miljardi euro ulatuses (võrreldes 2,2 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 202,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 136,2 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 4,2 miljardi euro võrra 228,7 miljardi euroni, tingituna väärtpaberiostude arveldamisest väärtpaberituruprogrammi raames ning väärtpaberite lunastamisest väärtpaberituruprogrammi ja tagatud võlakirjade ostukava raames. Selle tulemusel ulatus 21. oktoobril 2011 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 169,5 miljardi euroni ja tagatud võlakirjade ostukava portfelli väärtus 59,2 miljardi euroni. Kõnealuseid portfelle kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 85,5 miljardi euro võrra 213,1 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 419 824 1
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 226 877 −226
2.1 Nõuded RVFle 80 402 2
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 146 475 −228
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 32 496 264
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 21 563 1 760
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 21 563 1 760
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 585 241 −1 379
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 201 182 −3 757
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 379 474 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 4 562 2 396
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 22 −17
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 79 747 1 567
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 567 214 4 771
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 228 691 4 195
7.2 Muud väärtpaberid 338 523 576
8 Valitsussektori võlg eurodes 33 966 0
9 Muud varad 346 248 −4 441
Varad kokku 2 313 175 2 318
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 858 311 −1 206
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 580 330 −17 661
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 213 075 −85 498
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 202 098 65 903
2.3 Tähtajalised hoiused 165 000 2 000
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 157 −66
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 743 248
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 77 221 23 940
5.1 Valitsussektor 69 203 23 998
5.2 Muud kohustused 8 018 −58
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 48 241 −78
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 891 −654
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 11 040 591
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 11 040 591
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 54 486 0
10 Muud kohustused 213 154 −2 863
11 Ümberhindluskontod 383 276 0
12 Kapital ja reservid 81 481 0
Kohustused kokku 2 313 175 2 318

Kontaktandmed