Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 21. októbru 2011

25. októbra 2011

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 21. októbra 2011 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) zvýšil o 1 mil. EUR v dôsledku nákupu zlata jednou z centrálnych bánk Eurosystému, ako aj predaja zlatých mincí ďalšou centrálnou bankou Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientských a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) zvýšila o 0,1 mld. EUR na 192 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch
Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
20. október 2011 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 0,5 mld. USD 0,5 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 0,6 mld. EUR na 338,5 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 1,2 mld. EUR na 858,3 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) vzrástol o 24 mld. EUR na 69,2 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 69,2 mld. EUR na 218 mld. EUR. V stredu 19. októbra 2011 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 204,9 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 201,2 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady vo výške 163 mld. EUR a boli prijaté nové vo výške 165 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 4,6 mld. EUR (v porovnaní s 2,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 202,1 mld. EUR (v porovnaní so 136,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v dôsledku čistého výsledku vyrovnaných nákupov cenných papierov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi a splatenia cenných papierov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi a programu nákupu krytých dlhopisov zvýšil o 4,2 mld. EUR na 228,7 mld. EUR. V týždni končiacom sa 21. októbra 2011 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 169,5 mld. EUR a hodnota portfólia programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 59,2 mld. EUR. Obe portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 85,5 mld. EUR na 213,1 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 419 824 1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 226 877 −226
2.1 Pohľadávky voči MMF 80 402 2
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 146 475 −228
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 32 496 264
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 21 563 1 760
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 21 563 1 760
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 585 241 −1 379
5.1 Hlavné refinančné operácie 201 182 −3 757
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 379 474 0
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 4 562 2 396
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 22 −17
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 79 747 1 567
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 567 214 4 771
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 228 691 4 195
7.2 Ostatné cenné papiere 338 523 576
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 33 966 0
9 Ostatné aktíva 346 248 −4 441
Úhrn aktív 2 313 175 2 318
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 858 311 −1 206
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 580 330 −17 661
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 213 075 −85 498
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 202 098 65 903
2.3 Termínované vklady 165 000 2 000
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 157 −66
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 743 248
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 77 221 23 940
5.1 Verejná správa 69 203 23 998
5.2 Ostatné záväzky 8 018 −58
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 48 241 −78
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 891 −654
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 11 040 591
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 11 040 591
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 54 486 0
10 Ostatné pasíva 213 154 −2 863
11 Účty precenenia 383 276 0
12 Kapitál a rezervy 81 481 0
Úhrn pasív 2 313 175 2 318

Kontakt pre médiá