Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 21 oktober 2011

25 oktober 2011

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 21 oktober 2011 motsvarade ökningen på 1 miljon EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) köp av guldmynt av en centralbank i Eurosystemet och försäljning av guldmynt av en annan centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,1 miljard EUR till 192 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i US-dollar (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD
Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
20 oktober 2011 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 0,5 miljarder USD 0,5 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swap line) som ECB har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,6 miljarder EUR till 338,5 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 1,2 miljard EUR till 858,3 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 24 miljarder EUR till 69,2 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 69,2 miljarder EUR till 218 miljarder EUR. Onsdagen den 19 oktober 2011 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 204,9 miljarder EUR och ersattes med en ny på 201,2 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 163 miljarder EUR och ny inlåning till ett belopp av 165 miljarder EUR, med en löptid på en vecka, erhölls.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 4,6 miljarder EUR (jämfört med 2,2 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 202,1 miljarder EUR (jämfört med 136,2 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 4,2 miljarder EUR till 228,7 miljarder EUR. Denna ökning berodde på nettoresultatet av avvecklade köp inom värdepappersprogrammet samt inlösen av värdepapper både i värdepappersprogrammet och i programmet för köp av säkerställda obligationer. Således uppgick värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet och i portföljen för programmet för köp av säkerställda obligationer till 169,5 miljarder EUR respektive 59,2 miljarder EUR den vecka som slutade den 21 oktober 2011. Båda portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 85,5 miljarder EUR till 213,1 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 419.824 1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 226.877 −226
2.1 Fordringar på IMF 80.402 2
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 146.475 −228
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 32.496 264
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 21.563 1.760
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 21.563 1.760
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 585.241 −1.379
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 201.182 −3.757
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 379.474 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 4.562 2.396
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 22 −17
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 79.747 1.567
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 567.214 4.771
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 228.691 4.195
7.2 Andra värdepapper 338.523 576
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 33.966 0
9 Övriga tillgångar 346.248 −4.441
Summa tillgångar 2.313.175 2.318
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 858.311 −1.206
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 580.330 −17.661
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 213.075 −85.498
2.2 Inlåningsfacilitet 202.098 65.903
2.3 Inlåning med fast löptid 165.000 2.000
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 157 −66
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 3.743 248
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 77.221 23.940
5.1 Offentliga sektorn 69.203 23.998
5.2 Övriga skulder 8.018 −58
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 48.241 −78
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.891 −654
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 11.040 591
8.1 Inlåning och övriga skulder 11.040 591
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 54.486 0
10 Övriga skulder 213.154 −2.863
11 Värderegleringskonton 383.276 0
12 Eget kapital 81.481 0
Summa skulder 2.313.175 2.318

Kontakt för media