Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2011 m. spalio 21 d.

2011 m. spalio 25 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2011 m. spalio 21 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1 mln. eurų vienam iš Eurosistemos centrinių bankų nupirkus aukso ir kitam Eurosistemos centriniam bankui pardavus aukso monetų.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 192 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos
Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2011 m. spalio 20 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 0,5 mlrd. JAV dolerių 0,5 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 338,5 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,2 mlrd. eurų – iki 858,3 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 24 mlrd. eurų – iki 69,2 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 69,2 mlrd. eurų – iki 218 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2011 m. spalio 19 d., baigėsi 204,9 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 201,2 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 163 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų vienos savaitės trukmės indėlių, kurių vertė sudarė 165 mlrd. eurų.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 4,6 mlrd. eurų (palyginti su 2,2 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 202,1 mlrd. eurų (palyginti su 136,2 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 4,2 mlrd. eurų – iki 228,7 mlrd. eurų dėl grynojo rezultato, gauto įvykdžius pirkimus pagal Vertybinių popierių rinkų programą, ir pasibaigus pagal Vertybinių popierių programą ir padengtų obligacijų pirkimo programą įsigytų vertybinių popierių išpirkimo terminui. Dėl to 2011 m. spalio 21 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų ir padengtų obligacijų pirkimo programos portfelio vertė atitinkamai sudarė 169,5 mlrd. eurų ir 59,2 mlrd. eurų. Abu portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 85,5 mlrd. eurų – iki 213,1 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 419 824 1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 226 877 −226
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 80 402 2
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 146 475 −228
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 32 496 264
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 21 563 1 760
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 21 563 1 760
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 585 241 −1 379
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 201 182 −3 757
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 379 474 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 4 562 2 396
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 22 −17
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 79 747 1 567
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 567 214 4 771
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 228 691 4 195
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 338 523 576
8 Valdžios skola eurais 33 966 0
9 Kitas turtas 346 248 −4 441
Visas turtas 2 313 175 2 318
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 858 311 −1 206
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 580 330 −17 661
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 213 075 −85 498
2.2 Indėlių galimybė 202 098 65 903
2.3 Terminuotieji indėliai 165 000 2 000
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 157 −66
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 743 248
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 77 221 23 940
5.1 Valdžiai 69 203 23 998
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 018 −58
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 48 241 −78
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 891 −654
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 11 040 591
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 11 040 591
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 54 486 0
10 Kiti įsipareigojimai 213 154 −2 863
11 Perkainojimo sąskaitos 383 276 0
12 Kapitalas ir rezervai 81 481 0
Visi įsipareigojimai 2 313 175 2 318

Kontaktai žiniasklaidai