Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 21. oktober 2011

25. oktober 2011

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 21. oktober 2011, steg guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) 1 mio. euro. Stigningen afspejlede en centralbank i Eurosystemets køb af guld samt en anden centralbank i Eurosystemets salg af guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,1 mia. euro til 192 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar
Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
20. oktober 2011 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 0,5 mia. USD 0,5 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,6 mia. euro til 338,5 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 1,2 mia. euro til 858,3 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 24 mia. euro til 69,2 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 69,2 mia. euro til 218 mia. euro. Onsdag den 19. oktober 2011 udløb en primær markedsoperation på 204,9 mia. euro, og en ny på 201,2 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 163 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til en værdi af 165 mia. euro.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 4,6 mia. euro (mod 2,2 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 202,1 mia. euro (mod 136,2 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 4,2 mia. euro til 228,7 mia. euro. Denne stigning skyldtes nettoresultatet af afviklede opkøb af værdipapirer under Securities Markets Programme samt indfrielsen af værdipapirer under både Securities Markets Programme og programmet til opkøb af covered bonds. I ugen, der sluttede den 21. oktober 2011, udgjorde den samlede værdi af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme og porteføljen i forbindelse med programmet til opkøb af covered bonds derfor henholdsvis 169,5 mia. euro og 59,2 mia. euro. Regnskabsmæssigt er begge porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 85,5 mia. euro til 213,1 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 419.824 1
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 226.877 −226
2.1 Tilgodehavender hos IMF 80.402 2
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 146.475 −228
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 32.496 264
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 21.563 1.760
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 21.563 1.760
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 585.241 −1.379
5.1 Primære markedsoperationer 201.182 −3.757
5.2 Langfristede markedsoperationer 379.474 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 4.562 2.396
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 22 −17
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 79.747 1.567
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 567.214 4.771
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 228.691 4.195
7.2 Andre værdipapirer 338.523 576
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 33.966 0
9 Andre aktiver 346.248 −4.441
Aktiver i alt 2.313.175 2.318
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 858.311 −1.206
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 580.330 −17.661
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 213.075 −85.498
2.2 Indlånsfacilitet 202.098 65.903
2.3 Indskud med fast løbetid 165.000 2.000
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 157 −66
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 3.743 248
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 77.221 23.940
5.1 Offentlig forvaltning og service 69.203 23.998
5.2 Andre forpligtelser 8.018 −58
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 48.241 −78
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.891 −654
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 11.040 591
8.1 Indlån og andre forpligtelser 11.040 591
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 54.486 0
10 Andre forpligtelser 213.154 −2.863
11 Revalueringskonti 383.276 0
12 Kapital og reserver 81.481 0
Passiver i alt 2.313.175 2.318

Medie- og pressehenvendelser