Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 21 октомври 2011 г.

25 октомври 2011 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Повишението с 1 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (статия I от активите) през седмицата, която приключва на 21 октомври 2011 г., отразява покупката на злато от една централна банка от Евросистемата, както и продажбата на златни монети от друга централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 0,1 млрд. евро до 192 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари
Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
20 октомври 2011 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 0,5 млрд. щатски долара 0,5 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,6 млрд. евро до 338,5 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) намаляват с 1,2 млрд. евро до 858,3 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 24 млрд. евро до 69,2 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 69,2 млрд. евро до 218 млрд. евро. На 19 октомври 2011 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 204,9 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 201,2 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 163 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в размер на 165 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 4,6 млрд. евро (при 2,2 млрд. евро през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 202,1 млрд. евро (при 136,2 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 4,2 млрд. евро до 228,7 млрд. евро. Увеличението се дължи на нетния резултат от заплатените покупки на ценни книжа по програмата за пазарите на ценни книжа и на изплащането на ценни книжа по програмата за пазарите на ценни книжа и програмата за закупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 21 октомври 2011 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа и на държания портфейл по програмата за закупуване на обезпечени облигации достигна съответно 169,5 млрд. евро и 59,2 млрд. евро. И двата портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.I от пасивите) се отчита спад от 85,5 млрд. евро до 213,1 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 419 824 1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 226 877 −226
2.1 Вземания от МВФ 80 402 2
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 146 475 −228
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 32 496 264
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 21 563 1 760
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 21 563 1 760
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 585 241 −1 379
5.1 Основни операции по рефинансиране 201 182 −3 757
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 379 474 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 4 562 2 396
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 22 −17
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 79 747 1 567
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 567 214 4 771
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 228 691 4 195
7.2 Други ценни книжа 338 523 576
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 33 966 0
9 Други активи 346 248 −4 441
Общо активи 2 313 175 2 318
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 858 311 −1 206
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 580 330 −17 661
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 213 075 −85 498
2.2 Депозитно улеснение 202 098 65 903
2.3 Срочни депозити 165 000 2 000
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 157 −66
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 3 743 248
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 77 221 23 940
5.1 Сектор „Държавно управление“ 69 203 23 998
5.2 Други задължения 8 018 −58
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 48 241 −78
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 891 −654
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 11 040 591
8.1 Депозити, салда и други задължения 11 040 591
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 54 486 0
10 Други задължения 213 154 −2 863
11 Сметки за преоценка 383 276 0
12 Капитал и резерви 81 481 0
Общо пасиви 2 313 175 2 318

Данни за контакт за медиите