Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2011. gada 21. oktobrī

2011. gada 25. oktobrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2011. gada 21. oktobrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) pieauga par 1 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pērkot zeltu un citai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zelta monētas.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā palielinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 192 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros
Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2011. gada 20. oktobris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 0.5 mljrd. ASV dolāru 0.5 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.6 mljrd. euro (līdz 338.5 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.2 mljrd. euro (līdz 858.3 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 24 mljrd. euro (līdz 69.2 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 69.2 mljrd. euro (līdz 218 mljrd. euro). Trešdien, 2011. gada 19. oktobrī, galvenajai refinansēšanas operācijai 204.9 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 201.2 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 163 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 165 mljrd. euro apjomā ar termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 4.6 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 2.2 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 202.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 136.2 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 4.2 mljrd. euro (līdz 228.7 mljrd. euro). Šāds pieaugums radās sakarā ar "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu neto rezultātu un vērtspapīru dzēšanu "Vērtspapīru tirgu programmas" un "Nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas" ietvaros. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2011. gada 21. oktobrī, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu vērtība un "Nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas" portfeļa vērtība sasniedza attiecīgi 169.5 mljrd. euro un 59.2 mljrd. euro. Abi portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 85.5 mljrd. euro (līdz 213.1 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 419,824 1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 226,877 −226
2.1 SVF debitoru parādi 80,402 2
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 146,475 −228
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 32,496 264
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 21,563 1,760
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 21,563 1,760
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 585,241 −1,379
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 201,182 −3,757
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 379,474 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 4,562 2,396
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 22 −17
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 79,747 1,567
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 567,214 4,771
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 228,691 4,195
7.2 Pārējie vērtspapīri 338,523 576
8 Valdības parāds euro 33,966 0
9 Pārējie aktīvi 346,248 −4,441
Kopā aktīvi 2,313,175 2,318
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 858,311 −1,206
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 580,330 −17,661
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 213,075 −85,498
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 202,098 65,903
2.3 Termiņnoguldījumi 165,000 2,000
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 157 −66
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 3,743 248
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 77,221 23,940
5.1 Saistības pret valdību 69,203 23,998
5.2 Pārējās saistības 8,018 −58
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 48,241 −78
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,891 −654
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 11,040 591
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 11,040 591
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 54,486 0
10 Pārējās saistības 213,154 −2,863
11 Pārvērtēšanas konti 383,276 0
12 Kapitāls un rezerves 81,481 0
Kopā pasīvi 2,313,175 2,318

Kontaktinformācija presei