Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 29. červenci 2011

2. srpna 2011

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 29. července 2011 odpovídalo snížení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) o 1,0 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému (podle Dohody centrálních bank o zlatě, jež vstoupila v platnost 27. září 2009).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí snížil o 0,4 mld. EUR na 177,8 mld. EUR.

Objem cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) zůstal prakticky beze změny na úrovni 350,6 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 2,7 mld. EUR na 855,7 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 10,0 mld. EUR na 89,5 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 28,6 mld. EUR na 372,7 mld. EUR. Ve středu 27. července 2011 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 197,0 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 164,2 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 74,0 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve stejné výši se splatností jeden týden. Ve čtvrtek 28. července 2011 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 63,4 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 85,0 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (obdobně jako během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 49,9 mld. EUR (oproti 32,2 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) poklesl o 0,1 mld. EUR na 133,7 mld. EUR. Tento pokles byl způsoben splacením cenných papírů koupených v rámci programu nákupu krytých dluhopisů. V týdnu končícím 29. července 2011 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 74,0 mld. EUR a hodnota portfolia drženého v rámci programu nákupu krytých dluhopisů 59,8 mld. EUR. Obě portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 42,3 mld. EUR na 208,3 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 363 250 −1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 217 700 −358
2.1 Pohledávky za MMF 75 924 30
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 141 776 −388
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 23 948 −694
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 21 849 1 576
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 21 849 1 576
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 497 371 −11 239
5.1 Hlavní refinanční operace 164 200 −32 870
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 333 075 21 566
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 28 28
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 68 38
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 59 248 1 969
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 484 355 −103
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 133 739 −98
7.2 Ostatní cenné papíry 350 616 −5
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 33 944 0
9 Ostatní aktiva 298 807 3 262
Aktiva celkem 2 000 471 −5 589
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 855 737 2 701
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 332 915 −24 941
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 208 285 −42 254
2.2 Vkladová facilita 49 867 17 700
2.3 Termínované vklady 74 000 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 763 −387
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 5 155 707
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 97 406 10 135
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 89 455 10 026
5.2 Ostatní závazky 7 951 109
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 40 158 −234
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 555 −1 883
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 10 153 1 232
8.1 Vklady a ostatní závazky 10 153 1 232
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 52 170 0
10 Ostatní pasiva 207 083 6 694
11 Účty přecenění 316 657 0
12 Kapitál a rezervní fondy 81 480 0
Pasiva celkem 2 000 471 −5 589
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média