Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 29 юли 2011 г.

2 август 2011 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 1,0 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (статия 1 от активите) през седмицата, която приключва на 29 юли 2011 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението между централните банки за продажба на злато, влязло в сила на 27 септември 2009 г.) от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 0,4 млрд. евро до 177,8 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), остават практически без изменение в размер на 350,6 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) се увеличават с 2,7 млрд. евро до 855,7 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 10,0 млрд. евро до 89,5 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 28,6 млрд. евро до 372,7 млрд. евро. На 27 юли 2011 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 197,0 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 164,2 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 74,0 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в същия размер. На 28 юли 2011 г., четвъртък, настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране в размер на 63,4 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 85,0  млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при приблизително същата стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 49,9 млрд. евро (при 32,2 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват намаление с 0,1 млрд. евро до 133,7 млрд. евро. Това намаление се дължи на изплащането на ценни книжа, закупени по програмата за закупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 29 юли 2011 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа и на държания портфейл по програмата за закупуване на обезпечени облигации достига съответно 74,0 млрд. евро и 59,8 млрд. евро. И двата портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.I от пасивите) се отчита спад от 42,3 млрд. евро до 208,3 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 363 250 −1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 217 700 −358
2.1 Вземания от МВФ 75 924 30
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 141 776 −388
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 23 948 −694
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 21 849 1 576
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 21 849 1 576
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 497 371 −11 239
5.1 Основни операции по рефинансиране 164 200 −32 870
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 333 075 21 566
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 28 28
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 68 38
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 59 248 1 969
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 484 355 −103
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 133 739 −98
7.2 Други ценни книжа 350 616 −5
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 33 944 0
9 Други активи 298 807 3 262
Общо активи 2 000 471 −5 589
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 855 737 2 701
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 332 915 −24 941
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 208 285 −42 254
2.2 Депозитно улеснение 49 867 17 700
2.3 Срочни депозити 74 000 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 763 −387
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 5 155 707
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 97 406 10 135
5.1 Сектор „Държавно управление“ 89 455 10 026
5.2 Други задължения 7 951 109
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 40 158 −234
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 555 −1 883
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 10 153 1 232
8.1 Депозити, салда и други задължения 10 153 1 232
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 52 170 0
10 Други задължения 207 083 6 694
11 Сметки за преоценка 316 657 0
12 Капитал и резерви 81 480 0
Общо пасиви 2 000 471 −5 589
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите