Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 29ης Ιουλίου 2011

2 Αυγούστου 2011

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 29 Ιουλίου 2011 η μείωση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 1,0 εκατ. ευρώ αντανακλούσε την πώληση χρυσού από μία κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος (στο πλαίσιο της συμφωνίας των κεντρικών τραπεζών για τον χρυσό που τέθηκε σε ισχύ στις 27 Σεπτεμβρίου 2009).

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) μειώθηκε κατά 0,4 δισεκ. ευρώ σε 177,8 δισεκ. ευρώ λόγω συναλλαγών πελατών και χαρτοφυλακίου.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός αυτών που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.2 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητοι στα 350,6 δισεκ. ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 2,7 δισεκ. ευρώ σε 855,7 δισεκ. ευρώ. Οι  υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 10,0 δισεκ. ευρώ σε 89,5 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) μειώθηκε κατά 28,6 δισεκ. ευρώ σε 372,7 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2011 έληξε μία πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 197,0 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 164,2 δισεκ. ευρώ. Την ίδια ημέρα έληξαν καταθέσεις καθορισμένης διάρκειας ύψους 74,0 δισεκ. ευρώ και έγιναν αποδεκτές νέες καταθέσεις ίδιου ποσού, διάρκειας μίας εβδομάδας. Την Πέμπτη 28 Ιουλίου 2011 έληξε μία πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης ύψους 63,4 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 85,0 δισεκ. ευρώ.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν σχεδόν μηδενική (όπως περίπου και την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 49,9 δισεκ. ευρώ (έναντι 32,2 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Οι τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.1 του ενεργητικού) από το Ευρωσύστημα μειώθηκαν κατά 0,1 δισεκ. ευρώ σε 133,7 δισεκ. ευρώ. Η μείωση αυτή οφείλεται στην εξόφληση τίτλων αποκτηθέντων στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών. Έτσι, κατά την εβδομάδα που έληξε στις 29 Ιουλίου 2011 η αξία των συνολικών αγορών στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων και του χαρτοφυλακίου του προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών ήταν 74,0 δισεκ. ευρώ και 59,8 δισεκ. ευρώ αντίστοιχα. Οι τίτλοι που περιλαμβάνονται και στα δύο χαρτοφυλάκια ταξινομούνται ως διακρατούμενοι μέχρι τη λήξη τους.

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) μειώθηκε κατά 42,3 δισεκ. ευρώ σε 208,3 δισεκ. ευρώ.

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 363.250 −1
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 217.700 −358
2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 75.924 30
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 141.776 −388
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 23.948 −694
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 21.849 1.576
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 21.849 1.576
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 497.371 −11.239
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 164.200 −32.870
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 333.075 21.566
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 28 28
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 68 38
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 59.248 1.969
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 484.355 −103
7.1 Τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής 133.739 −98
7.2 Λοιποί τίτλοι 350.616 −5
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 33.944 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 298.807 3.262
Σύνολο ενεργητικού 2.000.471 −5.589
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 855.737 2.701
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 332.915 −24.941
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 208.285 −42.254
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 49.867 17.700
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 74.000 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 763 −387
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 5.155 707
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 97.406 10.135
5.1 Γενική κυβέρνηση 89.455 10.026
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 7.951 109
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 40.158 −234
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 1.555 −1.883
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 10.153 1.232
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 10.153 1.232
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 52.170 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 207.083 6.694
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 316.657 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 81.480 0
Σύνολο παθητικού 2.000.471 −5.589