Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 29. julija 2011

2. avgust 2011

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 29. julija 2011, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 1,0 milijona EUR, kar je posledica prodaje zlata ene centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2009).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij zmanjšalo za 0,4 milijarde EUR na 177,8 milijarde EUR.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so ostala skoraj nespremenjena na ravni 350,6 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 2,7 milijarde EUR na 855,7 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 10,0 milijarde EUR na 89,5 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 28,6 milijarde EUR na 372,7 milijarde EUR. V sredo, 27. julija 2011, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 197,0 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 164,2 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 74,0 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge v enakem znesku z zapadlostjo en teden. V četrtek, 28. julija 2011, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 63,4 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 85,0 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (približno enako kot prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 49,9 milijarde EUR (v primerjavi z 32,2 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se zmanjšala za 0,1 milijarde EUR na 133,7 milijarde EUR. Zmanjšanje je bilo posledica unovčenja vrednostnih papirjev, kupljenih v okviru programa nakupa kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 29. julija 2011, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 74,0 milijarde EUR, vrednost nakupov v okviru programa nakupa kritih obveznic pa 59,8 milijarde EUR. Oba portfelja se vodita kot naložbe v imetju do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 42,3 milijarde EUR na 208,3 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 363.250 −1
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 217.700 −358
2.1 Terjatve do MDS 75.924 30
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 141.776 −388
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 23.948 −694
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 21.849 1.576
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 21.849 1.576
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 497.371 −11.239
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 164.200 −32.870
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 333.075 21.566
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 28 28
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 68 38
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 59.248 1.969
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 484.355 −103
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 133.739 −98
7.2 Drugi vrednostni papirji 350.616 −5
8 Dolg širše države v EUR 33.944 0
9 Druga sredstva 298.807 3.262
Skupaj sredstva 2.000.471 −5.589
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 855.737 2.701
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 332.915 −24.941
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 208.285 −42.254
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 49.867 17.700
2.3 Vezane vloge 74.000 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 763 −387
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 5.155 707
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 97.406 10.135
5.1 Širša država 89.455 10.026
5.2 Druge obveznosti 7.951 109
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 40.158 −234
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.555 −1.883
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 10.153 1.232
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 10.153 1.232
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 52.170 0
10 Druge obveznosti 207.083 6.694
11 Računi prevrednotenja 316.657 0
12 Kapital in rezerve 81.480 0
Skupaj obveznosti 2.000.471 −5.589