Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 29. júlu 2011

2. augusta 2011

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 29. júla 2011 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) znížil o 1,0 mil. EUR v dôsledku predaja zlata jednou z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade s dohodou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2009).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií znížila o 0,4 mld. EUR na 177,8 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa takmer nezmenil a predstavuje 350,6 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 2,7 mld. EUR na 855,7 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) vzrástol o 10,0 mld. EUR na 89,5 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 28,6 mld. EUR na 372,7 mld. EUR. V stredu 27. júla 2011 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 197,0 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 164,2 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady vo výške 74 mld. EUR a boli prijaté nové v rovnakej výške so splatnosťou jeden týždeň. Vo štvrtok 28. júla 2011 bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 63,4 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 85,0 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (podobne ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 49,9 mld. EUR (v porovnaní s 32,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v dôsledku splatenia cenných papierov nakúpených v rámci programu nákupu krytých dlhopisov znížil o 0,1 mld. EUR na 133,7 mld. EUR. V týždni končiacom sa 29. júla 2011 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 74,0 mld. EUR a hodnota portfólia programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 59,8 mld. EUR. Obe portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 42,3 mld. EUR na 208,3 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 363 250 −1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 217 700 −358
2.1 Pohľadávky voči MMF 75 924 30
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 141 776 −388
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 23 948 −694
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 21 849 1 576
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 21 849 1 576
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 497 371 −11 239
5.1 Hlavné refinančné operácie 164 200 −32 870
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 333 075 21 566
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 28 28
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 68 38
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 59 248 1 969
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 484 355 −103
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 133 739 −98
7.2 Ostatné cenné papiere 350 616 −5
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 33 944 0
9 Ostatné aktíva 298 807 3 262
Úhrn aktív 2 000 471 −5 589
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 855 737 2 701
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 332 915 −24 941
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 208 285 −42 254
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 49 867 17 700
2.3 Termínované vklady 74 000 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 763 −387
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 5 155 707
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 97 406 10 135
5.1 Verejná správa 89 455 10 026
5.2 Ostatné záväzky 7 951 109
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 40 158 −234
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 555 −1 883
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 10 153 1 232
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 10 153 1 232
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 52 170 0
10 Ostatné pasíva 207 083 6 694
11 Účty precenenia 316 657 0
12 Kapitál a rezervy 81 480 0
Úhrn pasív 2 000 471 −5 589