Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 29 lipca 2011 r.

2 sierpnia 2011 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 29 lipca 2011 r. spadek stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 1,0 mln euro wynikał ze sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (na podstawie Umowy banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2009 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,4 mld euro do poziomu 177,8 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) pozostały na praktycznie niezmienionym poziomie 350,6 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 2,7 mld euro do poziomu 855,7 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 10,0 mld euro do poziomu 89,5 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 28,6 mld euro do poziomu 372,7 mld euro. W środę 27 lipca 2011 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 197,0 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 164,2 mld euro. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych na kwotę 74,0 mld euro i przyjęto nowe depozyty na taką samą kwotę, z terminem tygodniowym. W czwartek 28 lipca 2011 r. przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 63,4 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 85,0 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (podobnie jak w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 49,9 mld euro (wobec 32,2 mld euro w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) zmalały o 0,1 mld euro do poziomu 133,7 mld euro. Spadek ten wynikał z wykupu papierów wartościowych nabytych w ramach programu skupu obligacji zabezpieczonych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 29 lipca 2011 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 74,0 mld euro, a wartość portfela programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła 59,8 mld euro. Oba portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 42,3 mld euro do poziomu 208,3 mld euro.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 363.250 −1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 217.700 −358
2.1 Należności od MFW 75.924 30
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 141.776 −388
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 23.948 −694
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 21.849 1.576
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 21.849 1.576
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 497.371 −11.239
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 164.200 −32.870
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 333.075 21.566
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 28 28
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 68 38
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 59.248 1.969
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 484.355 −103
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 133.739 −98
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 350.616 −5
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 33.944 0
9 Pozostałe aktywa 298.807 3.262
Aktywa razem 2.000.471 −5.589
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 855.737 2.701
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 332.915 −24.941
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 208.285 −42.254
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 49.867 17.700
2.3 Depozyty terminowe 74.000 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 763 −387
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 5.155 707
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 97.406 10.135
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 89.455 10.026
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.951 109
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 40.158 −234
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.555 −1.883
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 10.153 1.232
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 10.153 1.232
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 52.170 0
10 Pozostałe pasywa 207.083 6.694
11 Różnice z wyceny 316.657 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 81.480 0
Pasywa razem 2.000.471 −5.589
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami