Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 29 juli 2011

2 augusti 2011

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 29 juli 2011 motsvarade minskningen på 1,0 miljon EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en nationell centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2009).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,4 miljarder EUR till 177,8 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av andra omsättbara värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) var i princip oförändrat på 350,6 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 2,7 miljarder EUR till 855,7 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 10,0 miljarder EUR till 89,5 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 28,6 miljarder EUR till 372,7 miljarder EUR. Onsdagen den 27 juli 2011 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 197,0 miljarder EUR och ersattes med en ny på 164,2 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 74,0 miljarder EUR och ny inlåning på samma belopp och med en löptid på en vecka erhölls. Torsdagen den 28 juli 2011 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 63,4 miljarder EUR och ersattes av en ny på 85,0 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (ungefär som föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 49,9 miljarder EUR (jämfört med 32,2 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) minskade med 0,1 miljard EUR till 133,7 miljarder EUR. Minskningen berodde på inlösen av värdepapper anskaffade inom ramen för programmet för köp av säkerställda obligationer. Således uppgick värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet och i portföljen för programmet för köp av säkerställda obligationer till 74,0 miljarder EUR respektive 59,8 miljarder EUR den vecka som slutade den 29 juli 2011. Båda portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 42,3 miljarder EUR till 208,3 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 363.250 −1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 217.700 −358
2.1 Fordringar på IMF 75.924 30
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 141.776 −388
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 23.948 −694
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 21.849 1.576
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 21.849 1.576
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 497.371 −11.239
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 164.200 −32.870
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 333.075 21.566
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 28 28
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 68 38
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 59.248 1.969
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 484.355 −103
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 133.739 −98
7.2 Andra värdepapper 350.616 −5
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 33.944 0
9 Övriga tillgångar 298.807 3.262
Summa tillgångar 2.000.471 −5.589
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 855.737 2.701
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 332.915 −24.941
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 208.285 −42.254
2.2 Inlåningsfacilitet 49.867 17.700
2.3 Inlåning med fast löptid 74.000 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 763 −387
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 5.155 707
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 97.406 10.135
5.1 Offentliga sektorn 89.455 10.026
5.2 Övriga skulder 7.951 109
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 40.158 −234
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.555 −1.883
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 10.153 1.232
8.1 Inlåning och övriga skulder 10.153 1.232
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 52.170 0
10 Övriga skulder 207.083 6.694
11 Värderegleringskonton 316.657 0
12 Eget kapital 81.480 0
Summa skulder 2.000.471 −5.589
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media