Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2011. gada 29. jūlijā

2011. gada 2. augustā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2011. gada 29. jūlijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 1.0 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar Centrālo banku nolīgumu par zeltu, kas stājās spēkā 2009. gada 27. septembrī).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā samazinājās par 0.4 mljrd. euro (līdz 177.8 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms faktiski nemainījās (350.6 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 2.7 mljrd. euro (līdz 855.7 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 10.0 mljrd. euro (līdz 89.5 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 28.6 mljrd. euro (līdz 372.7 mljrd. euro). Trešdien, 2011. gada 27. jūlijā, galvenajai refinansēšanas operācijai 197.0 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 164.2 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 74.0 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi tādā pašā apjomā ar termiņu 1 nedēļa. Ceturtdien, 2011. gada 28. jūlijā, ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 63.4 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 85.0 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 49.9 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 32.2 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 133.7 mljrd. euro). Šāds samazinājums radās, pienākot "Nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas" ietvaros iegādāto vērtspapīru dzēšanas termiņam. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2011. gada 29. jūlijā, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu vērtība un "Nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas" portfeļa vērtība sasniedza attiecīgi 74.0 mljrd. euro un 59.8 mljrd. euro. Abi portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 42.3 mljrd. euro (līdz 208.3 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 363,250 −1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 217,700 −358
2.1 SVF debitoru parādi 75,924 30
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 141,776 −388
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 23,948 −694
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 21,849 1,576
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 21,849 1,576
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 497,371 −11,239
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 164,200 −32,870
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 333,075 21,566
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 28 28
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 68 38
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 59,248 1,969
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 484,355 −103
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 133,739 −98
7.2 Pārējie vērtspapīri 350,616 −5
8 Valdības parāds euro 33,944 0
9 Pārējie aktīvi 298,807 3,262
Kopā aktīvi 2,000,471 −5,589
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 855,737 2,701
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 332,915 −24,941
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 208,285 −42,254
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 49,867 17,700
2.3 Termiņnoguldījumi 74,000 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 763 −387
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 5,155 707
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 97,406 10,135
5.1 Saistības pret valdību 89,455 10,026
5.2 Pārējās saistības 7,951 109
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 40,158 −234
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,555 −1,883
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10,153 1,232
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 10,153 1,232
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 52,170 0
10 Pārējās saistības 207,083 6,694
11 Pārvērtēšanas konti 316,657 0
12 Kapitāls un rezerves 81,480 0
Kopā pasīvi 2,000,471 −5,589
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem