Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 29 juli 2011

2 augustus 2011

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 29 juli 2011 was de daling van EUR 1,0 miljoen in de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2009 in werking trad, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,4 miljard naar EUR 177,8 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) bleven vrijwel onveranderd op EUR 350,6 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 2,7 miljard naar EUR 855,7 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 10,0 miljard naar EUR 89,5 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 28,6 miljard naar EUR 372,7 miljard. Op woensdag 27 juli 2011 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 197,0 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 164,2 miljard verrekend. Op dezelfde dag vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 74,0 miljard en werden nieuwe deposito’s ter waarde van hetzelfde bedrag, met een looptijd van één week, aangetrokken. Op donderdag 28 juli 2011 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 63,4 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 85,0 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 49,9 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 32,2 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) daalden met EUR 0,1 miljard naar EUR 133,7 miljard. Deze daling was het gevolg van de aflossing van in het kader van het programma voor de aankoop van gedekte obligaties aangekochte effecten. In de week die eindigde op 29 juli 2011 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) en die van de portefeuille in het kader van het aankoopprogramma van gedekte obligaties derhalve in totaal respectievelijk EUR 74,0 miljard en EUR 59,8 miljard. Beide portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 42,3 miljard naar EUR 208,3 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 363.250 −1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 217.700 −358
2.1 Vorderingen op het IMF 75.924 30
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 141.776 −388
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 23.948 −694
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 21.849 1.576
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 21.849 1.576
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 497.371 −11.239
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 164.200 −32.870
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 333.075 21.566
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 28 28
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 68 38
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 59.248 1.969
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 484.355 −103
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 133.739 −98
7.2 Overige waardepapieren 350.616 −5
8 Overheidsschuld, luidende in euro 33.944 0
9 Overige activa 298.807 3.262
Totaal activa 2.000.471 −5.589
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 855.737 2.701
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 332.915 −24.941
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 208.285 −42.254
2.2 Depositofaciliteit 49.867 17.700
2.3 Termijndeposito's 74.000 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 763 −387
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 5.155 707
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 97.406 10.135
5.1 Overheid 89.455 10.026
5.2 Overige verplichtingen 7.951 109
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 40.158 −234
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.555 −1.883
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 10.153 1.232
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 10.153 1.232
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 52.170 0
10 Overige passiva 207.083 6.694
11 Herwaarderingsrekeningen 316.657 0
12 Kapitaal en reserves 81.480 0
Totaal passiva 2.000.471 −5.589
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media