SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 29. juli 2011

2. august 2011

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 29. juli 2011, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 1,0 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld, der trådte i kraft den 27. september 2009).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,4 mia. euro til 177,8 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7,2) forblev stort set uændrede på 350,6 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 2,7 mia. euro til 855,7 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 10,0 mia. euro til 89,5 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 28,6 mia. euro til 372,7 mia. euro. Onsdag den 27. juli 2011 udløb en primær markedsoperation på 197,0 mia. euro, og en ny på 164,2 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 74,0 mia. euro, og der var modtaget nye indskud til samme værdi med en løbetid på en uge. Torsdag den 28. juli 2011 udløb en langfristet markedsoperation på 63,4 mia. euro, og en ny på 85,0 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (næsten det samme som i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 49,9 mia. euro (mod 32,2 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) faldt med 0,1 mia. euro til 133,7 mia. euro. Dette fald skyldtes indfrielse af værdipapirer opkøbt under programmet til opkøb af covered bonds. I ugen, der sluttede den 29. juli 2011, udgjorde den samlede værdi af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme og porteføljen i forbindelse med programmet til opkøb af covered bonds derfor henholdsvis 74,0 mia. euro og 59,8 mia. euro. Regnskabsmæssigt er begge porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 42,3 mia. euro til 208,3 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 363.250 −1
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 217.700 −358
2.1 Tilgodehavender hos IMF 75.924 30
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 141.776 −388
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 23.948 −694
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 21.849 1.576
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 21.849 1.576
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 497.371 −11.239
5.1 Primære markedsoperationer 164.200 −32.870
5.2 Langfristede markedsoperationer 333.075 21.566
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 28 28
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 68 38
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 59.248 1.969
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 484.355 −103
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 133.739 −98
7.2 Andre værdipapirer 350.616 −5
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 33.944 0
9 Andre aktiver 298.807 3.262
Aktiver i alt 2.000.471 −5.589
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 855.737 2.701
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 332.915 −24.941
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 208.285 −42.254
2.2 Indlånsfacilitet 49.867 17.700
2.3 Indskud med fast løbetid 74.000 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 763 −387
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 5.155 707
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 97.406 10.135
5.1 Offentlig forvaltning og service 89.455 10.026
5.2 Andre forpligtelser 7.951 109
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 40.158 −234
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.555 −1.883
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 10.153 1.232
8.1 Indlån og andre forpligtelser 10.153 1.232
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 52.170 0
10 Andre forpligtelser 207.083 6.694
11 Revalueringskonti 316.657 0
12 Kapital og reserver 81.480 0
Passiver i alt 2.000.471 −5.589