Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 27. novembra 2009

1. december 2009

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 27. novembra 2009, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih zmanjšalo za 2 milijardi EUR na 168,7 milijarde EUR.

Izredne transakcije
Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
25. november 2009 7-dnevna valutna zamenjava EUR/CHF za povečevanje likvidnosti v švicarskih frankih 9,4 mrd CHF 8 mrd CHF
27. november 2009 8-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 19,9 mrd USD -
27. november 2009 6-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih - 17,9 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovorov o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalnih linijah) med Evropsko centralno banko (ECB) ter švicarsko in ameriško centralno banko. Operacija valutne zamenjave EUR/CHF ni vplivala na neto stanje Eurosistema v tuji valuti.

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,7 milijarde EUR na 302,6 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 2,8 milijarde EUR na 774,4 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 3 milijarde EUR na 158,4 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 22,7 milijarde EUR na 580,7 milijarde EUR. V sredo, 25. novembra 2009, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 52,6 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 59,1 milijarde EUR. V četrtek, 26. novembra 2009, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 8,3 milijarde EUR z zapadlostjo tri mesece, poravnana je bila nova v višini 2,1 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (v primerjavi z 0,8 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 68,3 milijarde EUR (v primerjavi s 46,1 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se v tednu, ki se je končal 27. novembra 2009, povečala za 1,1 milijarde EUR na 25,3 milijarde EUR.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 24,7 milijarde EUR na 205,1 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 238.147 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 192.171 −1.605
2.1 Terjatve do MDS 62.057 −144
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 130.114 −1.461
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 39.715 −1.457
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 17.401 330
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 17.401 330
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 649.004 −478
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 59.745 6.487
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 589.147 −6.254
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 75 −698
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 37 −13
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 20.581 −1.477
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 327.870 1.786
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 25.271 1.099
7.2 Drugi vrednostni papirji 302.599 686
8 Dolg širše države v EUR 36.190 −5
9 Druga sredstva 238.106 615
Skupaj sredstva 1.759.186 −2.290
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 774.392 2.776
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 273.389 −2.503
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 205.127 −24.699
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 68.261 22.195
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 1 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 180 −234
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 166.636 3.033
5.1 Širša država 158.402 3.006
5.2 Druge obveznosti 8.234 27
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 56.964 −5.121
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 3.244 −344
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 9.028 −674
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 9.028 −674
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 50.906 0
10 Druge obveznosti 159.234 776
11 Računi prevrednotenja 192.254 0
12 Kapital in rezerve 72.960 0
Skupaj obveznosti 1.759.186 −2.290

Stiki za medije