Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 27 november 2009

1 december 2009

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 27 november 2009 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 2 miljard naar EUR 168,7 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en van in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties.

Bijzondere transacties
Valutadatum Type transacties Vervallen bedrag Nieuw bedrag
25 november 2009 7-daagse in Zwitserse frank luidende liquiditeitsverschaffende EUR/CHF-deviezenswap CHF 9,4 miljard CHF 8 miljard
27 november 2009 8-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 19,9 miljard -
27 november 2009 6-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop - USD 17,9 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomsten (“swap lines”) van de Europese Centrale Bank met respectievelijk de Zwitserse nationale bank en het Federal Reserve System. De EUR/CHF-deviezenswap had geen effect op de netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,7 miljard naar EUR 302,6 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 2,8 miljard naar EUR 774,4 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 3 miljard naar EUR 158,4 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 22,7 miljard naar EUR 580,7 miljard. Op woensdag 25 november 2009 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 52,6 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 59,1 miljard verrekend. Op donderdag 26 november 2009 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 8,3 miljard, met een looptijd van drie maanden, en werd een nieuwe transactie van EUR 2,1 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,1 miljard (vergeleken met EUR 0,8 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 68,3 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 46,1 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen in de week die eindigde op 27 november 2009 met EUR 1,1 miljard naar EUR 25,3 miljard.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekeningcourantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 24,7 miljard naar EUR 205,1 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 238.147 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 192.171 −1.605
2.1 Vorderingen op het IMF 62.057 −144
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 130.114 −1.461
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 39.715 −1.457
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 17.401 330
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 17.401 330
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 649.004 −478
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 59.745 6.487
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 589.147 −6.254
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 75 −698
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 37 −13
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 20.581 −1.477
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 327.870 1.786
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 25.271 1.099
7.2 Overige waardepapieren 302.599 686
8 Overheidsschuld, luidende in euro 36.190 −5
9 Overige activa 238.106 615
Totaal activa 1.759.186 −2.290
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 774.392 2.776
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 273.389 −2.503
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 205.127 −24.699
2.2 Depositofaciliteit 68.261 22.195
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 1 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 180 −234
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 166.636 3.033
5.1 Overheid 158.402 3.006
5.2 Overige verplichtingen 8.234 27
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 56.964 −5.121
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.244 −344
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 9.028 −674
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 9.028 −674
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 50.906 0
10 Overige passiva 159.234 776
11 Herwaarderingsrekeningen 192.254 0
12 Kapitaal en reserves 72.960 0
Totaal passiva 1.759.186 −2.290