Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 27 november 2009

1 december 2009

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 27 november 2009 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 2 miljarder EUR till 168,7 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner samt likvidiserande transaktioner i US-dollar.

Extra transaktioner
Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
25 november 2009 7-dagars likvidiserande valutaswapp i schweizerfranc, EUR/CHF 9,4 miljarder CHF 8 miljarder CHF
27 november 2009 8-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 19,9 miljarder USD -
27 november 2009 6-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar - 17,9 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) som ECB har med Swiss National Bank och Federal Reserve System. Valutaswapptransaktionen i EUR/CHF påverkade inte Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,7 miljarder EUR till 302,6 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 2,8 miljarder EUR till 774,4 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 3 miljarder EUR till 158,4 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 22,7 miljarder EUR till 580,7 miljarder EUR. Onsdagen den 25 november 2009 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 52,6 miljarder EUR och ersattes med en ny på 59,1 miljarder EUR. Torsdagen den 26 november 2009 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 8,3 miljarder EUR, med en löptid på tre månader, och ersattes med en ny på 2,1 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 0,1 miljard EUR (jämfört med 0,8 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 68,3 miljarder EUR (jämfört med 46,1 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 1,1 miljarder EUR till 25,3 miljarder EUR för den vecka som slutade den 27 november 2009.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 24,7 miljarder EUR till 205,1 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 238.147 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 192.171 −1.605
2.1 Fordringar på IMF 62.057 −144
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 130.114 −1.461
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 39.715 −1.457
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 17.401 330
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 17.401 330
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 649.004 −478
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 59.745 6.487
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 589.147 −6.254
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 75 −698
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 37 −13
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 20.581 −1.477
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 327.870 1.786
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 25.271 1.099
7.2 Andra värdepapper 302.599 686
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 36.190 −5
9 Övriga tillgångar 238.106 615
Summa tillgångar 1.759.186 −2.290
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 774.392 2.776
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 273.389 −2.503
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 205.127 −24.699
2.2 Inlåningsfacilitet 68.261 22.195
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 1 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 180 −234
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 166.636 3.033
5.1 Offentliga sektorn 158.402 3.006
5.2 Övriga skulder 8.234 27
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 56.964 −5.121
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 3.244 −344
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 9.028 −674
8.1 Inlåning och övriga skulder 9.028 −674
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 50.906 0
10 Övriga skulder 159.234 776
11 Värderegleringskonton 192.254 0
12 Eget kapital 72.960 0
Summa skulder 1.759.186 −2.290

Kontakt för media