Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 27. novembru 2009

1. decembra 2009

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 27. novembra 2009 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa po uskutočnení klientskych a portfóliových transakcií a transakcií na dodanie likvidity v amerických dolároch znížila o 2 mld. EUR na 168,7 mld. EUR.

Mimoriadne obchody
Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
25. novembra 2009 7-dňový menový swap na dodanie likvidity vo švajčiarskych frankoch (EUR/CHF) 9,4 mld. CHF 8 mld. CHF
27. novembra 2009 8-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 19,9 mld. USD
27. novembra 2009 6-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 17,9 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasných vzájomných menových dohôd (swapových liniek) medzi Európskou centrálnou bankou a Swiss National Bank a Federálnym rezervným systémom. Menový swap EUR/CHF nemal žiadny vplyv na čistú devízovú pozíciu Eurosystému.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné ako účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa zvýšil o 0,7 mld. EUR na 302,6 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 2,8 mld. EUR na 774,4 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 3 mld. EUR na 158,4 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 22,7 mld. EUR na 580,7 mld. EUR. V stredu 25. novembra 2009 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 52,6 mld. EUR a bola vyrovnaná nová v hodnote 59,1 mld. EUR. Vo štvrtok 26. novembra 2009 bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 8,3 mld. EUR so splatnosťou tri mesiace a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 2,1 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,1 mld. EUR (v porovnaní s 0,8 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 68,3 mld. EUR (v porovnaní so 46,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v týždni končiacom sa 27. novembra 2009 zvýšil o 1,1 mld. EUR na 25,3 mld. EUR.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 24,7 mld. EUR na 205,1 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 238 147 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 192 171 −1 605
2.1 Pohľadávky voči MMF 62 057 −144
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 130 114 −1 461
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 39 715 −1 457
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 401 330
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 17 401 330
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 649 004 −478
5.1 Hlavné refinančné operácie 59 745 6 487
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 589 147 −6 254
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 75 −698
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 37 −13
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 20 581 −1 477
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 327 870 1 786
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 25 271 1 099
7.2 Ostatné cenné papiere 302 599 686
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 36 190 −5
9 Ostatné aktíva 238 106 615
Úhrn aktív 1 759 186 −2 290
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 774 392 2 776
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 273 389 −2 503
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 205 127 −24 699
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 68 261 22 195
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 1 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 180 −234
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 166 636 3 033
5.1 Verejná správa 158 402 3 006
5.2 Ostatné záväzky 8 234 27
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 56 964 −5 121
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 3 244 −344
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 9 028 −674
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 9 028 −674
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 50 906 0
10 Ostatné pasíva 159 234 776
11 Účty precenenia 192 254 0
12 Kapitál a rezervy 72 960 0
Úhrn pasív 1 759 186 −2 290

Kontakt pre médiá