Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 27. listopadu 2009

1. prosince 2009

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 27. listopadu 2009 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a transakcí na poskytnutí likvidity v amerických dolarech snížil o 2 mld. EUR na 168,7 mld. EUR.

Mimořádné transakce
Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
25. listopadu 2009 měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích na poskytnutí likvidity ve švýcarských francích se splatností 7 dní 9,4 mld. CHF 8 mld. CHF
27. listopadu 2009 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 8 dní 19,9 mld. USD -
27. listopadu 2009 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 6 dní - 17,9 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnými vzájemnými měnovými dohodami (swapovými linkami), které Evropská centrální banka uzavřela se Švýcarskou národní bankou a s Federálním rezervním systémem. Měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích neměla žádný vliv na čistý objem devizových aktiv Eurosystému.

Objem cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,7 mld. EUR na 302,6 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) vzrostla o 2,8 mld. EUR na 774,4 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 3 mld. EUR na 158,4 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se snížila o 22,7 mld. EUR na 580,7 mld. EUR. Ve středu 25. listopadu 2009 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 52,6 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 59,1 mld. EUR. Ve čtvrtek 26. listopadu 2009 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 8,3 mld. EUR se splatností tři měsíce a byla vypořádána další ve výši 2,1 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR (oproti 0,8 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 68,3 mld. EUR (oproti 46,1 mld. EUR během předchozího týdne).

V týdnu končícím 27. listopadu 2009 vzrostl objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) o 1,1 mld. EUR na 25,3 mld. EUR.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 24,7 mld. EUR na 205,1 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 238 147 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 192 171 −1 605
2.1 Pohledávky za MMF 62 057 −144
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 130 114 −1 461
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 39 715 −1 457
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 17 401 330
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 17 401 330
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 649 004 −478
5.1 Hlavní refinanční operace 59 745 6 487
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 589 147 −6 254
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 75 −698
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 37 −13
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 20 581 −1 477
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 327 870 1 786
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 25 271 1 099
7.2 Ostatní cenné papíry 302 599 686
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 36 190 −5
9 Ostatní aktiva 238 106 615
Aktiva celkem 1 759 186 −2 290
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 774 392 2 776
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 273 389 −2 503
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 205 127 −24 699
2.2 Vkladová facilita 68 261 22 195
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 1 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 180 −234
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 166 636 3 033
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 158 402 3 006
5.2 Ostatní závazky 8 234 27
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 56 964 −5 121
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 3 244 −344
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 9 028 −674
8.1 Vklady a ostatní závazky 9 028 −674
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 50 906 0
10 Ostatní pasiva 159 234 776
11 Účty přecenění 192 254 0
12 Kapitál a rezervní fondy 72 960 0
Pasiva celkem 1 759 186 −2 290

Kontakty pro média