Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 27 listopada 2009 r.

1 grudnia 2009 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 27 listopada 2009 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 2 mld euro do poziomu 168,7 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich.

Transakcje nadzwyczajne
Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
25 listopada 2009 r. Swap walutowy EUR/CHF zasilający w płynność we frankach szwajcarskich, z terminem zapadalności 7 dni 9,4 mld CHF 8 mld CHF
27 listopada 2009 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 8 dni 19,9 mld USD -
27 listopada 2009 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 6 dni - 17,9 mld USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasowymi wzajemnymi umowami walutowymi (liniami swap) zawartymi przez Europejski Bank Centralny z bankiem centralnym Szwajcarii i z Systemem Rezerwy Federalnej. Swap walutowy EUR/CHF nie miał wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych.

Zasoby papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,7 mld euro do poziomu 302,6 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 2,8 mld euro do poziomu 774,4 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 3 mld euro do poziomu 158,4 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 22,7 mld euro do poziomu 580,7 mld euro. W środę 25 listopada 2009 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 52,6 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 59,1 mld euro. W czwartek 26 listopada 2009 r. przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 8,3 mld euro, z trzymiesięcznym terminem zapadalności, oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 2,1 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld euro (wobec 0,8 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 68,3 mld euro (wobec 46,1 mld euro w poprzednim tygodniu).

W tygodniu zakończonym 27 listopada 2009 r. zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 1,1 mld euro do poziomu 25,3 mld euro.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 24,7 mld euro do poziomu 205,1 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 238.147 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 192.171 −1.605
2.1 Należności od MFW 62.057 −144
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 130.114 −1.461
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 39.715 −1.457
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 17.401 330
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 17.401 330
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 649.004 −478
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 59.745 6.487
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 589.147 −6.254
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 75 −698
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 37 −13
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 20.581 −1.477
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 327.870 1.786
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 25.271 1.099
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 302.599 686
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 36.190 −5
9 Pozostałe aktywa 238.106 615
Aktywa razem 1.759.186 −2.290
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 774.392 2.776
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 273.389 −2.503
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 205.127 −24.699
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 68.261 22.195
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 180 −234
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 166.636 3.033
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 158.402 3.006
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.234 27
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 56.964 −5.121
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 3.244 −344
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 9.028 −674
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 9.028 −674
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 50.906 0
10 Pozostałe pasywa 159.234 776
11 Różnice z wyceny 192.254 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 72.960 0
Pasywa razem 1.759.186 −2.290

Kontakt z mediami