Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2009. gada 27. novembrī

2009. gada 1. decembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2009. gada 27. novembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo darījumu ASV dolāros rezultātā samazinājās par 2 mljrd. euro (līdz 168.7 mljrd. euro).

Ārkārtas darījumi
Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2009. gada 25. novembris Likviditāti palielinoša valūtas mijmaiņas operācija (EUR/CHF) Šveices frankos ar dzēšanas termiņu 7 dienas 9.4 mljrd. Šveices franku 8 mljrd. Šveices franku
2009. gada 27. novembris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 8 dienas 19.9 mljrd. ASV dolāru
2009. gada 27. novembris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 6 dienas 17.9 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Šveices nacionālo banku un Federālo rezervju sistēmu. EUR/CHF ārvalstu valūtas mijmaiņas operācija neietekmēja Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīro pozīciju.

Eurosistēmas vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.7 mljrd. euro (līdz 302.6 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 2.8 mljrd. euro (līdz 774.4 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 3 mljrd. euro (līdz 158.4 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 22.7 mljrd. euro (līdz 580.7 mljrd. euro). Trešdien, 2009. gada 25. novembrī galvenajai refinansēšanas operācijai 52.6 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 59.1 mljrd. euro apmērā. Ceturtdien, 2009. gada 26. novembrī ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 8.3 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 3 mēneši pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 2.1 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.8 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 68.3 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 46.1 mljrd. euro).

Nedēļā, kas beidzās 2009. gada 27. novembrī, Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1.1 mljrd. euro (līdz 25.3 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 24.7 mljrd. euro (līdz 205.1 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 238,147 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 192,171 −1,605
2.1 SVF debitoru parādi 62,057 −144
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 130,114 −1,461
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 39,715 −1,457
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17,401 330
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 17,401 330
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 649,004 −478
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 59,745 6,487
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 589,147 −6,254
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 75 −698
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 37 −13
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 20,581 −1,477
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 327,870 1,786
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 25,271 1,099
7.2 Pārējie vērtspapīri 302,599 686
8 Valdības parāds euro 36,190 −5
9 Pārējie aktīvi 238,106 615
Kopā aktīvi 1,759,186 −2,290
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 774,392 2,776
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 273,389 −2,503
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 205,127 −24,699
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 68,261 22,195
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 1 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 180 −234
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 166,636 3,033
5.1 Saistības pret valdību 158,402 3,006
5.2 Pārējās saistības 8,234 27
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 56,964 −5,121
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 3,244 −344
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 9,028 −674
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 9,028 −674
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 50,906 0
10 Pārējās saistības 159,234 776
11 Pārvērtēšanas konti 192,254 0
12 Kapitāls un rezerves 72,960 0
Kopā pasīvi 1,759,186 −2,290