Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 27 ноември 2009 г.

1 декември 2009 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 27 ноември 2009 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 2 млрд. евро до 168,7 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и транзакции по предоставяне на ликвидност в щатски долари.

Извънредни транзакции
Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
25 ноември 2009 г. 7-дневен валутен суап в евро/швейцарски франкове за предоставяне на ликвидност в швейцарски франкове 9,4 млрд. швейцарски франка 8 млрд. швейцарски франка
27 ноември 2009 г. 8-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 19,9 млрд. щатски долара -
27 ноември 2009 г. 6-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари - 17,9 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временните реципрочни валутни споразумения (суап линии), сключени от Европейската централна банка с Швейцарската национална банка и със Системата на Федералния резерв. Валутният суап в евро/швейцарски франкове не се отрази на нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута.

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, различни от тези, държани за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,7 млрд. евро до 302,6 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 2,8 млрд. евро до 774,4 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 3 млрд. евро до 158,4 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 22,7 млрд. евро до 580,7 млрд. евро. На 25 ноември 2009 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 52,6 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 59,1 млрд. евро. На 26 ноември 2009 г., четвъртък, настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 8,3 млрд. евро с матуритет три месеца и бе извършено плащането по нова на стойност 2,1 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. евро (при 0,8 млрд. евро през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 68,3 млрд. евро (при 46,1 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), се увеличават с 1,1 млрд. евро до 25,3 млрд. евро през седмицата, която приключва на 27 ноември 2009 г.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 24,7 млрд. евро до 205,1 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 238 147 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 192 171 −1 605
2.1 Вземания от МВФ 62 057 −144
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 130 114 −1 461
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 39 715 −1 457
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 17 401 330
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 17 401 330
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 649 004 −478
5.1 Основни операции по рефинансиране 59 745 6 487
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 589 147 −6 254
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 75 −698
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 37 −13
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 20 581 −1 477
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 327 870 1 786
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 25 271 1 099
7.2 Други ценни книжа 302 599 686
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 36 190 −5
9 Други активи 238 106 615
Общо активи 1 759 186 −2 290
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 774 392 2 776
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 273 389 −2 503
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 205 127 −24 699
2.2 Депозитно улеснение 68 261 22 195
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 0
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 180 −234
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 166 636 3 033
5.1 Сектор „Държавно управление“ 158 402 3 006
5.2 Други задължения 8 234 27
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 56 964 −5 121
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 244 −344
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 9 028 −674
8.1 Депозити, салда и други задължения 9 028 −674
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 50 906 0
10 Други задължения 159 234 776
11 Сметки за преоценка 192 254 0
12 Капитал и резерви 72 960 0
Общо пасиви 1 759 186 −2 290

Данни за контакт за медиите