Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 27. november 2009

1. december 2009

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 27. november 2009, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 2 mia. euro til 168,7 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende transaktioner i amerikanske dollar.

Ekstraordinære transaktioner
Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
25. november 2009 EUR/CHF-valutaswap med en løbetid på 7 dage til formidling af likviditet i schweiziske franc CHF 9,4 mia. CHF 8 mia.
27. november 2009 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 8 dage USD 19,9 mia. -
27. november 2009 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 6 dage - USD 17,9 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Schweizerische Nationalbank og Federal Reserve. EUR/CHF-valutaswappen havde ingen indflydelse på Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta.

Eurosystemets beholdninger af andre værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,7 mia. euro til 302,6 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 2,8 mia. euro til 774,4 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 3 mia. euro til 158,4 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 22,7 mia. euro til 580,7 mia. euro. Onsdag den 25. november 2009 udløb en primær markedsoperation på 52,6 mia. euro, og en ny på 59,1 mia. euro blev afviklet. Torsdag den 26. november 2009 udløb en langfristet markedsoperation på 8,3 mia. euro med en løbetid på tre måneder, og en ny på 2,1 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro (mod 0,8 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 68,3 mia. euro (mod 46,1 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 1,1 mia. euro til 25,3 mia. euro i ugen, der sluttede den 27. november 2009.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 24,7 mia. euro til 205,1 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 238.147 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 192.171 −1.605
2.1 Tilgodehavender hos IMF 62.057 −144
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 130.114 −1.461
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 39.715 −1.457
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 17.401 330
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 17.401 330
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 649.004 −478
5.1 Primære markedsoperationer 59.745 6.487
5.2 Langfristede markedsoperationer 589.147 −6.254
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 75 −698
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 37 −13
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 20.581 −1.477
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 327.870 1.786
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 25.271 1.099
7.2 Andre værdipapirer 302.599 686
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 36.190 −5
9 Andre aktiver 238.106 615
Aktiver i alt 1.759.186 −2.290
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 774.392 2.776
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 273.389 −2.503
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 205.127 −24.699
2.2 Indlånsfacilitet 68.261 22.195
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 1 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 180 −234
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 166.636 3.033
5.1 Offentlig forvaltning og service 158.402 3.006
5.2 Andre forpligtelser 8.234 27
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 56.964 −5.121
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 3.244 −344
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 9.028 −674
8.1 Indlån og andre forpligtelser 9.028 −674
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 50.906 0
10 Andre forpligtelser 159.234 776
11 Revalueringskonti 192.254 0
12 Kapital og reserver 72.960 0
Passiver i alt 1.759.186 −2.290

Medie- og pressehenvendelser