Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2008. december 31.

2009. január 7.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2008. december 31-ével záruló időszakban az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 2 milliárd eurós csökkenésének hátterében jórészt a negyedéves átértékelési kiigazítások álltak, valamint az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-étől hatályos központi banki megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás.

2008 végén számviteli átsorolás történt a korábban az egyéb eszközök (eszközoldal, 9. tétel) között kimutatott értékpapírok esetében. Ez kizárólag a kijelölt portfóliók (earmarked portfolio) részét nem képező értékpapírokat érintette. [1] Mindez az alábbi mérlegtételek növekedését idézte elő:

(a) 147,7 milliárd euro az euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai (eszközoldal, 7. tétel) állományában;

(b) 9,7 milliárd euro az euroövezeten kívüli rezidensek euróban denominált értékpapírjai (eszközoldal, 4.1 tétel) állományában;

(c) 9,9 milliárd euro az euroövezeten kívüli rezidensek által kibocsátott, devizában denominált értékpapírok (eszközoldal, 2.2 tétel) állományában; és

(d) 4,7 milliárd euro az euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, devizában denominált értékpapírok (eszközoldal, 3. tétel) állományában.

Az ennek megfelelő 172 milliárd eurós teljes állománycsökkenés az egyéb eszközökben (eszközoldal, 9. tétel) van feltüntetve. A kijelölt portfóliókba sorolt értékpapírok továbbra is az eszközoldali A9-es tételben kerülnek kimutatásra.

Megjegyzendő továbbá, hogy 0,2 milliárd euróval csökkentek az e uroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések (eszközoldal, 6. tétel), ami egy további számviteli átsorolásnak felel meg, nevezetesen a kijelölt portfólió részét képező (értékpapíron kívüli) pénzügyi instrumentumokét. Ezek az eszközök mostantól az egyéb eszközök (eszközoldal, 9. tétel) soron kerülnek kimutatásra.

Az összes esetben pusztán adminisztratív jellegű átsorolásról van szó, amely az eurorendszer pénzügyi kimutatásainak jobb átláthatóságát szolgálja.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 12,5 milliárd euróval emelkedett, 373,2 milliárd euróra. A változás jórészt az imént említett számviteli átsorolásokból adódott, továbbá ügyfél- és portfólióügyletekből, valamint az eszközök és források negyedéves átértékelésének hatásából. 2008. december 30-án, kedden lejárt egy 16,9 milliárd svájci frank értékű, hétnapos futamidejű EUR/CHF devizaswapművelet futamideje, és újabb műveletet számoltak el, 22,6 milliárd svájci frank értékben, nyolcnapos lejárattal. Az eurorendszer ezen művelete az EKB és a Svájci Nemzeti Bank közötti ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodáshoz (swapkeret) kapcsolódott, és nem volt hatása az eurorendszer nettó devizapozíciójára.

2008. december 31-én, szerdán egy ötnapos, 0,5 milliárd euro értékű likviditásbővítő visszavásárlási ügylet elszámolására került sor, ami az euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követeléseket (eszközoldal, 4. tétel) érintette. A tranzakció a Magyar Nemzeti Bankkal kötött megállapodáson alapult, amelynek keretében az eurorendszer konstrukciót biztosít utóbbi működésének támogatásához.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 149,9 milliárd euróval emelkedett, 271,2 milliárd euróra, aminek hátterében jórészt az említett számviteli átsorolások állnak.

A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2,5 milliárd euróval 762,9 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 24,6 milliárd euróval csökkent, 83,3 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 46,7 milliárd euróval 660 milliárd euróra emelkedett. 2008. december 30-án, kedden lejárt egy 223,7 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 238,9 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 4,1 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 1,8 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 200,5 milliárd euro értékben használták fel (szemben az előző heti 229,8 milliárd euróval).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 65,8 milliárd euróval 291,7 milliárd euróra emelkedett.

Az eurorendszer követeléseinek és kötelezettségeinek negyedév végi átértékelése

Az eurorendszer egységes számviteli szabályainak megfelelően a rendszer arany-, deviza- és értékpapír-állományait, valamint pénzügyi instrumentumait minden negyedév végén az érvényes piaci árfolyamok alapján átértékelik. Az átértékelés nettó hatása az egyes mérlegtételekre 2008. december 31-én a „Különbség az előző héthez képest átértékelések eredményeképpen” című külön oszlopban van feltüntetve. Az egyenlegek átértékeléséhez az alábbi aranyárat és fő árfolyamokat alkalmazták:

Arany: 621,542 EUR/finom uncia

USD: 1,3917 JPY/EUR

JPY: 126,14 JPY/EUR

Különleges lehívási jogok: 1,1048 EUR/SDR[1] A kijelölt portfólió megfeleltethető a mérleg forrásoldalának egy meghatározott tételével, függetlenül attól, hogy fennállnak-e jogszabályi, statútumbeli vagy egyéb korlátozások (pl. nyugdíjalapok, végkielégítési konstrukciók, céltartalékok, tőke, tartalékok).

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletek eredményeképpen
ii) negyedév végi átértékelések eredményeképpen
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
i) ii)
1 Aranykészletek és aranykövetelések 217 722 −13 −1 972
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 160 809 11 331 −172
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 13 176 645 3
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 147 633 10 686 −175
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 233 826 5 225 −918
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 18 615 9 412 1
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 18 615 9 412 1
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 860 611 17 414 0
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 239 565 15 165 0
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 616 922 21 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 4 057 2 237 0
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 66 −10 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 56 998 −1 440 0
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 271 233 147 269 2 677
8 Euróban denominált államadósság 37 469 −2 −26
9 Egyéb eszközök 219 419 −170 466 14 917
Eszközök összesen 2 076 702 18 729 14 508
Források (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletek eredményeképpen
ii) negyedév végi átértékelések eredményeképpen
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
i) ii)
1 Forgalomban lévő bankjegyek 762 921 −2 492 0
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 492 310 36 525 0
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 291 710 65 763 0
2.2 Betéti rendelkezésre állás 200 487 −29 299 0
2.3 Lekötött betétek 0 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 113 61 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 328 117 0
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 91 331 −24 877 128
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 83 269 −24 751 127
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 061 −126 1
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 293 626 7 638 0
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 5 720 1 422 1 424
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 10 258 −460 527
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 10 258 −460 527
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 446 0 62
10 Egyéb kötelezettségek 167 381 916 5 302
11 Átértékelési számlák 175 742 0 7 057
12 Saját tőke 71 640 −61 7
Források összesen 2 076 702 18 729 14 508

Médiakapcsolatok