Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 31. decembra 2008

7. januar 2009

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 31. decembra 2008, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 2 milijardi EUR, kar je predvsem posledica četrtletne prevrednotovalne prilagoditve ter prodaje zlata ene centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Ob koncu leta 2008 je bila izvedena računovodska prerazvrstitev vrednostnih papirjev, ki so bili prej razkriti pod postavko druga sredstva (postavka sredstev 9). Prerazvrstitev se je nanašala le na vrednostne papirje, ki niso bili izbrani del namenskega portfelja. [1] Zaradi tega so se povečale naslednje bilančne postavke:

(a) vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih za 147,7 milijarde EUR (postavka sredstev 7);

(b) vrednostni papirji nerezidentov euroobmočja v eurih za 9,7 milijarde EUR (postavka sredstev 4,1);

c) vrednostni papirji v tuji valuti, ki so jih izdali nerezidenti euroobmočja, za 9,9 milijarde EUR (postavka sredstev 2.2);

(d) vrednostni papirji v tuji valuti, ki so jih izdali rezidenti euroobmočja, za 4,7 milijarde EUR (postavka sredstev 3).

Ustrezno skupno zmanjšanje v višini 172 milijard EUR je prikazano pod postavko druga sredstva (postavka sredstev 9). Vrednostni papirji, ki so izbrani del namenskega portfelja, so še naprej vključeni pod postavko sredstev A9.

Treba je tudi opozoriti, da so se druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih (postavka sredstev 6) zmanjšale za 0,2 milijarde EUR, kar ustreza nadaljnji računovodski prerazvrstitvi finančnih instrumentov (razen vrednostnih papirjev), ki so del namenskega portfelja. Ta sredstva so sedaj razkrita pod postavko druga sredstva (postavka sredstev 9).

Te prerazvrstitve so zgolj administrativne, njihov namen pa je izboljšati preglednost računovodskih izkazov Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je povečalo za 12,5 milijarde EUR na 373,2 milijarde EUR. Do spremembe je prišlo predvsem zaradi računovodske prerazvrstitve, pojasnjene zgoraj, ter zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij in učinkov četrtletnega prevrednotenja sredstev in obveznosti. V torek, 30. decembra 2008, je zapadla operacija valutne zamenjave EUR/CHF v višini 16,9 milijarde CHF z zapadlostjo sedem dni, obenem je bila poravnana nova v višini 22,6 milijarde CHF z zapadlostjo osem dni. To operacijo je Eurosistem izvedel v povezavi z začasno povratno valutno zamenjavo med ECB in centralno banko Swiss National Bank in ni vplivala na neto stanje Eurosistema v tuji valuti.

V sredo, 31. decembra 2009, je bila poravnana repo transakcija za povečevanje likvidnosti v višini 0,5 milijarde EUR z zapadlostjo pet dni, kar je vplivalo na terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 4). To transakcijo je Eurosistem izvedel v povezavi s sporazumom s centralno banko Magyar Nemzeti Bank z namenom zagotoviti mehanizem, ki bo zagotovil podporo operacijam te centralne banke.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) so se povečala za 149,9 milijarde EUR na 271,2 milijarde EUR predvsem zaradi prej omenjene računovodske prerazvrstitve.

Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 2,5 milijarde EUR na 762,9 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 24,6 milijarde EUR na 83,3 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 46,7 milijarde EUR na 660 milijard EUR. V torek, 30. decembra 2008, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 223,7 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 238,9 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 4,1 milijarde EUR (v primerjavi z 1,8 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 200,5 milijarde EUR (v primerjavi z 229,8 milijarde EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 65,8 milijarde EUR na 291,7 milijarde EUR.

Prevrednotenje sredstev in obveznosti Eurosistema ob koncu četrtletja

V skladu z usklajenimi računovodskimi pravili Eurosistema se zlato, tuje valute, imetja vrednostnih papirjev in finančni instrumenti Eurosistema prevrednotijo po tržnih tečajih in cenah ob koncu vsakega četrtletja. Neto učinek prevrednotenja na vsako bilančno postavko na dan 31. decembra 2008 je prikazan v dodatnem stolpcu »sprememba od prejšnjega tedna zaradi prevrednotenja«. Cena zlata in najpomembnejši devizni tečaji, ki so se uporabili pri prevrednotenju stanj, so naslednji:

zlato: 621,542 EUR za unčo

USD: 1,3917 za EUR

JPY: 126,14 za EUR

posebne pravice črpanja (PPČ): 1,1048 EUR za PPČ.[1] Namenski portfelj ustreza določljivi postavki v bilanci stanja na strani obveznosti, ne glede na to, ali obstaja kakšna pravna, statutarna ali druga omejitev (npr. pokojninski skladi, odpravninski načrti, rezervacije, kapital, rezerve).

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
i) ii)
1 Zlato in terjatve v zlatu 217.722 −13 −1.972
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 160.809 11.331 −172
2.1 Terjatve do MDS 13.176 645 3
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 147.633 10.686 −175
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 233.826 5.225 −918
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 18.615 9.412 1
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 18.615 9.412 1
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 860.611 17.414 0
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 239.565 15.165 0
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 616.922 21 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 4.057 2.237 0
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 66 −10 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 56.998 −1.440 0
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 271.233 147.269 2.677
8 Dolg širše države v EUR 37.469 −2 −26
9 Druga sredstva 219.419 −170.466 14.917
Skupaj sredstva 2.076.702 18.729 14.508
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
i) ii)
1 Bankovci v obtoku 762.921 −2.492 0
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 492.310 36.525 0
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 291.710 65.763 0
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 200.487 −29.299 0
2.3 Vezane vloge 0 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 113 61 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 328 117 0
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 91.331 −24.877 128
5.1 Širša država 83.269 −24.751 127
5.2 Druge obveznosti 8.061 −126 1
6 Obveznosti do nerezidentov euro-območja v EUR 293.626 7.638 0
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 5.720 1.422 1.424
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 10.258 −460 527
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 10.258 −460 527
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.446 0 62
10 Druge obveznosti 167.381 916 5.302
11 Računi prevrednotenja 175.742 0 7.057
12 Kapital in rezerve 71.640 −61 7
Skupaj obveznosti 2.076.702 18.729 14.508

Stiki za medije