Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2008. gada 31. decembrī

2009. gada 7. janvārī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Periodā, kas beidzās 2008. gada 31. decembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 2 mljrd. euro, kas galvenokārt atspoguļoja ceturkšņa pārvērtēšanas korekcijas, kā arī vienas Eurosistēmas centrālās bankas veikto zelta pārdošanu (saskaņā ar Centrālo banku nolīgumu par zeltu, kas stājās spēkā 2004. gada 27. septembrī).

2008. gada beigās tika veikta grāmatvedības pārklasificēšana saistībā ar vērtspapīriem, kas iepriekš tika uzrādīti pārējos aktīvos (9. aktīvu postenis). Šī pārklasificēšana attiecās tikai uz vērtspapīriem, kas nebija norādīti kā iezīmēta portfeļa daļa. [1] Rezultātā palielinājās šādi bilances posteņi:

a) euro zonas rezidentu vērtspapīri euro (7. aktīvu postenis) – par 147.7 mljrd. euro;

b) ārpus euro zonas esošo valstu rezidentu vērtspapīri euro (4.1. aktīvu postenis) – par 9.7 mljrd. euro;

c) ārpus euro zonas esošo valstu rezidentu emitētie vērtspapīri ārvalstu valūtā (2.2. aktīvu postenis) – par 9.9 mljrd. euro;

d) euro zonas rezidentu emitētie vērtspapīri ārvalstu valūtā (3. aktīvu postenis) – par 4.7 mljrd. euro.

Atbilstošais kopējais samazinājums (172 mljrd. euro) atspoguļots pārējos aktīvos (9. aktīvu postenis). Vērtspapīri, kas ir norādīti kā iezīmēta portfeļa daļa, joprojām ietverti aktīvu A9. postenī.

Jāatzīmē arī, ka pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm (6. aktīvu postenis) samazinājās par 0.2 mljrd. euro atbilstoši citai grāmatvedības pārklasificēšanai saistībā ar finanšu instrumentiem (kas nav vērtspapīri), kurus tur kā iezīmēta portfeļa daļu. Tagad visi šie aktīvi uzrādīti pārējos aktīvos (9. aktīvu postenis).

Šīm pārklasificēšanas darbībām ir tīri administratīvs raksturs un to uzdevums ir uzlabot Eurosistēmas finanšu pārskatu caurredzamību.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) palielinājās par 12.5 mljrd. euro (līdz 373.2 mljrd. euro). Šī pārmaiņa galvenokārt skaidrojama ar minētajām grāmatvedības pārklasificēšanas darbībām, kā arī klientu un portfeļu darījumiem un aktīvu un pasīvu ceturkšņa pārvērtēšanu. Otrdien, 2008. gada 30. decembrī valūtas mijmaiņas operācijai (EUR/CHF) 16.9 mljrd. Šveices franku apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna operācija 22.6 mljrd. Šveices franku apmērā ar dzēšanas termiņu 8 dienas. Eurosistēma veica šo operāciju saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp ECB un Šveices Nacionālo banku, un tā neietekmēja Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīro pozīciju.

Trešdien, 2008. gada 31. decembrī tika noslēgts likviditāti palielinošs repo darījums 0.5 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 5 dienas, kas ietekmēja prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem (4. aktīvu postenis). Eurosistēma veica šo darījumu saistībā ar vienošanos ar Magyar Nemzeti Bank par iespējas nodrošināšanu tās darbības atbalstam.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 149.9 mljrd. euro (līdz 271.2 mljrd. euro), galvenokārt saistībā ar iepriekš minēto grāmatvedības pārklasificēšanu.

Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 2.5 mljrd. euro (līdz 762.9 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 24.6 mljrd. euro (līdz 83.3 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 46.7 mljrd. euro (līdz 660 mljrd. euro). Otrdien, 2008. gada 30. decembrī galvenajai refinansēšanas operācijai 223.7 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 238.9 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 4.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 1.8 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 200.5 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 229.8 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 65.8 mljrd. euro (līdz 291.7 mljrd. euro).

Eurosistēmas aktīvu un pasīvu ceturkšņa beigu pārvērtēšana

Atbilstoši Eurosistēmas saskaņotajiem grāmatvedības noteikumiem Eurosistēmas zelts, ārvalstu valūtas, vērtspapīri un finanšu instrumenti katra ceturkšņa beigās tiek pārvērtēti pēc tirgus likmēm un cenām. Pārvērtēšanas tīrā ietekme uz katru bilances posteni 2008. gada 31. decembrī uzrādīta atsevišķā ailē "Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu pārvērtēšanas rezultātā". Atlikumu pārvērtēšanā izmantotā zelta cena un galvenie maiņas kursi bija šādi.

Zelts: 621.542 EUR par Trojas unci

1.3917 USD par 1 EUR

126.14 JPY par 1 EUR

Speciālās aizņēmuma tiesības: 1.1048 EUR par 1 XDR[1] Iezīmēts portfelis atbilst identificējamam postenim bilances pasīvu pusē neatkarīgi no tā, vai pastāv juridisks, likumisks vai cita veida ierobežojums (piemēram, pensiju fondi, darba attiecību pārtraukšanas shēmas, uzkrājumi, kapitāls, rezerves).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
i) ii)
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 217,722 −13 −1,972
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 160,809 11,331 −172
2.1 SVF debitoru parādi 13,176 645 3
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 147,633 10,686 −175
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 233,826 5,225 −918
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18,615 9,412 1
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 18,615 9,412 1
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 860,611 17,414 0
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 239,565 15,165 0
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 616,922 21 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 4,057 2,237 0
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 66 −10 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 56,998 −1,440 0
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 271,233 147,269 2,677
8 Valdības parāds euro 37,469 −2 −26
9 Pārējie aktīvi 219,419 −170,466 14,917
Kopā aktīvi 2,076,702 18,729 14,508
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
i) ii)
1 Banknotes apgrozībā 762,921 −2,492 0
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 492,310 36,525 0
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 291,710 65,763 0
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 200,487 −29,299 0
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 113 61 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 328 117 0
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 91,331 −24,877 128
5.1 Saistības pret valdību 83,269 −24,751 127
5.2 Pārējās saistības 8,061 −126 1
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 293,626 7,638 0
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 5,720 1,422 1,424
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10,258 −460 527
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 10,258 −460 527
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,446 0 62
10 Pārējās saistības 167,381 916 5,302
11 Pārvērtēšanas konti 175,742 0 7,057
12 Kapitāls un rezerves 71,640 −61 7
Kopā pasīvi 2,076,702 18,729 14,508

Kontaktinformācija presei