Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 31. prosinci 2008

7. ledna 2009

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 31. prosince 2008 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 2 mld. EUR především čtvrtletnímu přecenění a dále prodeji zlata, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě, která vstoupila v platnost 27. září 2004).

Na konci roku 2008 došlo k účetnímu překlasifikování cenných papírů, které byly dříve vykazovány pod položkou ostatní aktiva (položka 9 na straně aktiv). Překlasifikování se týkalo pouze cenných papírů, které nebyly určenou součástí účelově vázaného portfolia. [1] Tím došlo k následujícímu růstu na rozvahových položkách:

(a) 147,7 mld. EUR u položky cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech (položka 7 na straně aktiv),

(b) 9,7 mld. EUR u položky cenné papíry nerezidentů eurozóny v eurech (položka 4.1 na straně aktiv),

(c) 9,9 mld. EUR u položky cenné papíry v cizí měně emitované nerezidenty eurozóny (položka 2.2 na straně aktiv) a

(d) 4,7 mld. EUR u položky cenné papíry v cizí měně emitované rezidenty eurozóny (položka 3 na straně aktiv).

Odpovídající celkový pokles o 172 mld. EUR se odráží pod položkou ostatní aktiva (položka 9 na straně aktiv). Určené cenné papíry, které jsou součástí účelově vázaného portfolia, se nadále začleňují do položky A9 na straně aktiv.

Dále je třeba uvést, že došlo k poklesu o 0,2 mld. EUR u položky ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny (položka 6 na straně aktiv), což odpovídá dalšímu účetnímu překlasifikování finančních nástrojů (jiných než cenných papírů) držených jako součást účelově vázaného portfolia. Tato aktiva jsou nyní vykazována pod ostatními aktivy (položka 9 na straně aktiv).

Tato účetní překlasifikování jsou čistě administrativního charakteru a jejich účelem je zlepšit transparentnost účetních závěrek Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se zvýšil o 12,5 mld. EUR na 373,2 mld. EUR. Tato změna je důsledkem zejména výše uvedených účetních překlasifikování, klientských a portfoliových transakcí a dále vlivem čtvrtletního přecenění aktiv a pasiv. V úterý 30. prosince 2008 byla splatná měnová swapová operace v eurech a švýcarských francích o objemu 16,9 mld. CHF se splatností sedm dní a byla vypořádána další o objemu 22,6 mld. CHF se splatností osm dní. Tuto operaci prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou) mezi ECB a Švýcarskou národní bankou. Tato operace neměla žádný vliv na čistý objem devizových aktiv Eurosystému.

Ve středu 31. prosince 2008 byla vypořádána transakce zpětného odkupu o objemu 0,5 mld. EUR na poskytnutí likvidity se splatností pět dní, která měla vliv na pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny (položka 4 na straně aktiv). Tuto transakci prováděl Eurosystém v souvislosti s dohodou s Magyar Nemzeti Bank o poskytnutí facility na podporu jejích operací.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 149,9 mld. EUR na 271,2 mld. EUR zejména z důvodu výše uvedených účetních překlasifikování.

Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 2,5 mld. EUR na 762,9 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 24,6 mld. EUR na 83,3 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšila o 46,7 mld. EUR na 660 mld. EUR. V úterý 30. prosince 2008 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 223,7 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 238,9 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 4,1 mld. EUR (ve srovnání s 1,8 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 200,5 mld. EUR (zatímco během předchozího týdne bylo jejím prostřednictvím uloženo 229,8 mld. EUR).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 65,8 mld. EUR na 291,7 mld. EUR.

Přecenění aktiv a pasiv Eurosystému na konci čtvrtletí

Zlato, devizové prostředky, cenné papíry a finanční nástroje v držení Eurosystému jsou v souladu s harmonizovanými účetními pravidly Eurosystému na konci každého čtvrtletí přeceňovány podle tržních cen a kurzů. Čistý vliv přecenění na každou položku rozvahy k 31. prosinci 2008 je uveden v přidaném sloupečku nazvaném Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě přecenění. Při přecenění zůstatků byla použita následující cena zlata a tyto směnné kurzy:

Zlato: 621,542 EUR za unci ryzího zlata

USD: 1,3917 USD/EUR

JPY: 126,14 JPY/EUR

Zvláštní práva čerpání: 1,1048 EUR/ZPČ[1] Účelově vázané portfolio odpovídá identifikovatelné položce na straně pasiv rozvahy, a to bez ohledu na zákonné, statutární nebo jiné omezení (např. penzijní fondy, systémy odstupného, rezervní fondy, základní kapitál, rezervy).

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
i) ii)
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 217 722 −13 −1 972
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 160 809 11 331 −172
2.1 Pohledávky za MMF 13 176 645 3
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 147 633 10 686 −175
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 233 826 5 225 −918
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 18 615 9 412 1
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 18 615 9 412 1
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 860 611 17 414 0
5.1 Hlavní refinanční operace 239 565 15 165 0
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 616 922 21 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 4 057 2 237 0
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 66 −10 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 56 998 −1 440 0
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 271 233 147 269 2 677
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 37 469 −2 −26
9 Ostatní aktiva 219 419 −170 466 14 917
Aktiva celkem 2 076 702 18 729 14 508
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
i) ii)
1 Bankovky v oběhu 762 921 −2 492 0
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 492 310 36 525 0
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 291 710 65 763 0
2.2 Vkladová facilita 200 487 −29 299 0
2.3 Termínované vklady 0 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 113 61 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 328 117 0
4 Emitované dluhopisy 0 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 91 331 −24 877 128
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 83 269 −24 751 127
5.2 Ostatní závazky 8 061 −126 1
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 293 626 7 638 0
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 5 720 1 422 1 424
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 10 258 −460 527
8.1 Vklady a ostatní závazky 10 258 −460 527
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 446 0 62
10 Ostatní pasiva 167 381 916 5 302
11 Účty přecenění 175 742 0 7 057
12 Kapitál a rezervní fondy 71 640 −61 7
Pasiva celkem 2 076 702 18 729 14 508

Kontakty pro média