Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 31. decembru 2008

7. januára 2009

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V období končiacom sa 31. decembra 2008 došlo k poklesu stavu zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 2 mld. EUR najmä v dôsledku štvrťročného precenenia a tiež v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2004).

Na konci roka 2008 sa uskutočnila účtovná reklasifikácia cenných papierov, ktoré boli dovtedy uvádzané pod položkou ostatné aktíva (položka 9 na strane aktív). Reklasifikácia sa týkala iba cenných papierov, ktoré neboli súčasťou účelovo viazaného portfólia. [1] Reklasifikácia viedla k zvýšeniu nasledujúcich súvahových položiek:

(a) zvýšenie objemu cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách (položka 7 na strane aktív) o 147,7 mld. EUR,

(b) zvýšenie objemu cenných papierov nerezidentov eurozóny v eurách (položka 4.1 na strane aktív) o 9,7 mld. EUR,

(c) zvýšenie objemu cenných papierov v cudzej mene vydaných nerezidentmi eurozóny (položka 2.2 na strane aktív) o 9,9 mld. EUR, a 

(d) zvýšenie objemu cenných papierov v cudzej mene vydaných rezidentmi eurozóny (položka 3 na strane aktív) o 4,7 mld. EUR.

Tomu zodpovedá celkový pokles položky ostatné aktíva (položka 9 na strane aktív) o 172 mld. EUR. Cenné papiere, ktoré sú súčasťou účelovo viazaného portfólia, sú aj naďalej zahrnuté pod položku A9 na strane aktív.

Okrem toho došlo k zníženiu stavu ostatných pohľadávok voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách (položka 6 na strane aktív) o 0,2 mld. EUR, a to v dôsledku účtovnej reklasifikácie finančných nástrojov (iných ako cenné papiere) držaných v rámci účelovo viazaného portfólia. Všetky tieto aktíva sa teraz uvádzajú pod položkou ostatné aktíva (položka 9 na strane aktív).

Uvedené reklasifikácie majú čisto administratívny charakter a ich účelom je zvýšiť transparentnosť finančných výkazov Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa zvýšila o 12,5 mld. EUR na 373,2 mld. EUR, a to najmä v dôsledku uvedených reklasifikácií a tiež v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a vplyvu štvrťročného precenenia aktív a pasív. V utorok 30. decembra 2008 bol splatný menový swap vo švajčiarskych frankoch (EUR/CHF) v hodnote 16,9 mld. CHF so splatnosťou sedem dní a bol uzavretý ďalší vo výške 22,6 mld. CHF so splatnosťou osem dní. Eurosystém túto operáciu uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi ECB a Swiss National Bank, pričom čistú devízovú pozíciu Eurosystému nijako neovplyvnila.

V stredu 31. decembra 2008 bola uzavretá dohoda o spätnom odkúpení na dodanie likvidity v hodnote 0,5 mld. EUR so splatnosťou päť dní, ktorá ovplyvnila stav pohľadávok voči nerezidentom eurozóny v eurách (položka 4 na strane aktív). Eurosystém túto transakciu uskutočnil v rámci dohody s Magyar Nemzeti Bank s cieľom poskytnúť tejto centrálnej banke prostriedky na uskutočnenie potrebných operácií.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa zvýšil o 149,9 mld. EUR na 271,2 mld. EUR, najmä v dôsledku uvedených účtovných reklasifikácií.

Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 2,5 mld. EUR na 762,9 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 24,6 mld. EUR na 83,3 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 46,7 mld. EUR na 660 mld. EUR. V utorok 30. decembra 2008 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 223,7 mld. EUR a bola uzavretá ďalšia vo výške 238,9 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 4,1 mld. EUR (v porovnaní s 1,8 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 200,5 mld. EUR (v porovnaní s 229,8 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 65,8 mld. EUR na 291,7 mld. EUR.

Štvrťročné precenenie aktív a pasív Eurosystému

V súlade s harmonizovanými účtovnými pravidlami Eurosystému sa stav zlata, devíz, cenných papierov a finančných nástrojov v držbe Eurosystému na konci každého štvrťroka preceňuje podľa aktuálnych trhových kurzov a cien. Čistý vplyv precenenia na každú súvahovú položku k 31. decembru 2008 je uvedený v pridanom stĺpci „Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku precenení na konci štvrťroka“. Pri precenení zostatkov bola použitá nasledujúca cena zlata a výmenné kurzy:

Zlato: 621,542 EUR za uncu čistého zlata

1,3917 USD/EUR

126,14 JPY/EUR

Osobitné práva čerpania: 1,1048 EUR/SDR[1] Účelovo viazané portfólio zodpovedá identifikovateľnej položke na strane pasív súvahy, bez ohľadu na prípadné právne, štatutárne alebo iné obmedzenia (napr. penzijné fondy, kompenzačné programy, rezervy, kapitál, rezervné fondy).

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
i) ii)
1 Zlato a pohľadávky v zlate 217 722 −13 −1 972
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 160 809 11 331 −172
2.1 Pohľadávky voči MMF 13 176 645 3
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 147 633 10 686 −175
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 233 826 5 225 −918
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 18 615 9 412 1
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 18 615 9 412 1
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 860 611 17 414 0
5.1 Hlavné refinančné operácie 239 565 15 165 0
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 616 922 21 0
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 4 057 2 237 0
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 66 −10 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 56 998 −1 440 0
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 271 233 147 269 2 677
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 37 469 −2 −26
9 Ostatné aktíva 219 419 −170 466 14 917
Úhrn aktív 2 076 702 18 729 14 508
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
i) ii)
1 Bankovky v obehu 762 921 −2 492 0
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 492 310 36 525 0
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 291 710 65 763 0
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 200 487 −29 299 0
2.3 Termínované vklady 0 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 113 61 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 328 117 0
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 91 331 −24 877 128
5.1 Verejná správa 83 269 −24 751 127
5.2 Ostatné záväzky 8 061 −126 1
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 293 626 7 638 0
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 5 720 1 422 1 424
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 10 258 −460 527
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 10 258 −460 527
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 446 0 62
10 Ostatné pasíva 167 381 916 5 302
11 Účty precenenia 175 742 0 7 057
12 Kapitál a rezervy 71 640 −61 7
Úhrn pasív 2 076 702 18 729 14 508

Kontakt pre médiá