Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 31. december 2008

7. januar 2009

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I perioden, der sluttede den 31. december 2008, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 2 mia. euro. Faldet afspejlede hovedsagelig kvartalsvise revalueringer samt en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Ved udgangen af 2008 fandt en regnskabsmæssig omklassifikation sted for værdipapirer, der hidtil var blevet indregnet under andre aktiver (aktivpost 9). Omklassifikationen vedrørte kun værdipapirer, som ikke udgjorde en nærmere bestemt del af en øremærket portefølje. [1] Dette førte til stigninger i en række balanceposter, som angivet nedenfor:

a) Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 147,7 mia. euro.

b) Værdipapirer i euro fra residenter uden for euroområdet (aktivpost 4.1) steg med 9,7 mia. euro.

c) Værdipapirer i fremmed valuta udstedt af residenter uden for euroområdet (aktivpost 2.2) steg med 9,9 mia. euro.

d) Værdipapirer i fremmed valuta udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 3) steg med 4,7 mia. euro.

Det dertil svarende samlede fald på 172 mia. euro er afspejlet i andre aktiver (aktivpost 9). Værdipapirer, som udgør en nærmere bestemt del af en øremærket portefølje, indgår fortsat under aktivpost A9.

Det skal også bemærkes, at andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet (aktivpost 6) faldt med 0,2 mia. euro. Dette fald svarer til endnu en regnskabsmæssig omklassifikation for finansielle instrumenter (undtagen værdipapirer), der indehaves som del af en øremærket portefølje. Disse aktiver indregnes nu alle under andre aktiver (aktivpost 9).

Disse omklassifikationer er af rent administrativ karakter og er foretaget for at gøre Eurosystemets balancer mere gennemsigtige.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 12,5 mia. euro til 373,2 mia. euro. Ud over kunde- og porteføljetransaktioner og virkningen af den kvartalsvise revaluering af aktiver og passiver skyldtes ændringen hovedsagelig ovennævnte regnskabsmæssige omklassifikationer. Tirsdag den 30. december 2008 udløb en EUR/CHF-valutaswap på 16,9 mia. schweiziske franc med en løbetid på syv dage, og en ny operation på 22,6 mia. schweiziske franc blev afviklet med en løbetid på otte dage. Denne operation blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem ECB og Schweizerische Nationalbank og havde ingen indflydelse på Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta.

Onsdag den 31. december 2008 blev en likviditetstilførende genkøbsforretning på 0,5 mia. euro afviklet med en løbetid på fem dage, som påvirkede tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet (aktivpost 4). Denne transaktion blev gennemført af Eurosystemet som led i den aftale, der var indgået med Magyar Nemzeti Bank, om at stille en facilitet til rådighed til støtte for sidstnævntes operationer.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg hovedsagelig som følge af førnævnte regnskabsmæssige omklassifikationer med 149,9 mia. euro til 271,2 mia. euro.

Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 2,5 mia. euro til 762,9 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 24,6 mia. euro til 83,3 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 46,7 mia. euro til 660 mia. euro. Tirsdag den 30. december 2008 udløb en primær markedsoperation på 223,7 mia. euro, og en ny på 238,9 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 4,1 mia. euro (mod 1,8 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 200,5 mia. euro (mod 229,8 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 65,8 mia. euro til 291,7 mia. euro.

Revaluering af Eurosystemets aktiver og passiver ultimo kvartalet

I overensstemmelse med de harmoniserede bogføringsregler for Eurosystemet revalueres Eurosystemets beholdninger af guld, fremmed valuta, værdipapirer og finansielle instrumenter til markedskurser og -priser ved udgangen af hvert kvartal. Nettovirkningen af revalueringen på hver balancepost pr. 31. december 2008 fremgår af den særskilte kolonne "Ændring i forhold til ugen før pga. revalueringer". Guldprisen og de vigtigste kurser anvendt ved revalueringen af balanceposterne var følgende:

Guld: EUR 621,542 pr. fine oz.

USD: 1,3917 pr. EUR

JPY: 126,14 pr. EUR

Særlige trækningsrettigheder (SDR): EUR 1,1048 pr. SDR[1] En øremærket portefølje svarer til en identificerbar post på balancens passivside, uanset om der er en retlig, vedtægtsmæssig eller anden begrænsning (fx pensionsfonde, fratrædelsesordninger, hensættelser, kapital, reserver).

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
i) ii)
1 Guld og tilgodehavender i guld 217.722 −13 −1.972
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 160.809 11.331 −172
2.1 Tilgodehavender hos IMF 13.176 645 3
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 147.633 10.686 −175
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 233.826 5.225 −918
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 18.615 9.412 1
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 18.615 9.412 1
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 860.611 17.414 0
5.1 Primære markedsoperationer 239.565 15.165 0
5.2 Langfristede markedsoperationer 616.922 21 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 4.057 2.237 0
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 66 −10 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 56.998 −1.440 0
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 271.233 147.269 2.677
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 37.469 −2 −26
9 Andre aktiver 219.419 −170.466 14.917
Aktiver i alt 2.076.702 18.729 14.508
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
i) ii)
1 Seddelomløb 762.921 −2.492 0
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 492.310 36.525 0
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 291.710 65.763 0
2.2 Indlånsfacilitet 200.487 −29.299 0
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 113 61 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 328 117 0
4 Udstedte gældsbeviser 0 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 91.331 −24.877 128
5.1 Offentlig forvaltning og service 83.269 −24.751 127
5.2 Andre forpligtelser 8.061 −126 1
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 293.626 7.638 0
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 5.720 1.422 1.424
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 10.258 −460 527
8.1 Indlån og andre forpligtelser 10.258 −460 527
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.446 0 62
10 Andre forpligtelser 167.381 916 5.302
11 Revalueringskonti 175.742 0 7.057
12 Kapital og reserver 71.640 −61 7
Passiver i alt 2.076.702 18.729 14.508

Medie- og pressehenvendelser