Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2008 m. gruodžio 31 d.

2009 m. sausio 7 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per laikotarpį, kuris baigėsi 2008 m. gruodžio 31 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 2 mlrd. eurų atlikus ketvirtinį koregavimą dėl perkainojimo ir vienam iš Eurosistemos centrinių bankų atlikus aukso pardavimą (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi).

2008 m. pabaigoje buvo atliktas vertybinių popierių, kurie anksčiau buvo rodomi straipsnyje kitas turtas (9 straipsnis turto dalyje), apskaitos perklasifikavimas. Šis perklasifikavimas susijęs tik su vertybiniais popieriais, kurie nebuvo specialaus portfelio [1] atskira dalis. Dėl to padidėjo sumos toliau nurodytuose balanso straipsniuose:

a) euro zonos rezidentų apyvartiniai vertybiniai popieriai eurais (7 straipsnis turto dalyje) – 147,7 mlrd. eurų;

b) ne euro zonos rezidentų apyvartiniai vertybiniai popieriai eurais (4.1 straipsnis turto dalyje) – 9,7 mlrd. eurų;

c) ne euro zonos rezidentų išleisti vertybiniai popieriai užsienio valiuta (2.2 straipsnis turto dalyje) – 9,9 mlrd. eurų;

d) euro zonos rezidentų išleisti vertybiniai popieriai užsienio valiuta (3 straipsnis turto dalyje) – 4,7 mlrd. eurų.

Atitinkamai kitas turtas (9 straipsnis turto dalyje) iš viso sumažėjo 172 mlrd. eurų. Atskira vertybinių popierių dalis specialiame portfelyje ir toliau yra nurodoma A9 straipsnyje turto dalyje.

Taip pat reikėtų paminėti, kad kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais (6 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 0,2 mlrd. eurų, o tai atitinka finansinių priemonių (išskyrus vertybinius popierius), kurios laikomos kaip specialus portfelis, apskaitos perklasifikavimą. Visas turtas dabar parodytas straipsnyje kitas turtas (9 straipsnis turto dalyje).

Šie perklasifikavimai yra tik administracinio pobūdžio ir turėtų padidinti Eurosistemos finansinių ataskaitų skaidrumą.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 12,5 mlrd. eurų – iki 373,2 mlrd. eurų. Pokytis daugiausia susijęs su anksčiau minėtais apskaitos perklasifikavimais bei su operacijomis su klientais, su portfelio valdymu susijusiomis operacijomis ir kas ketvirtį atliekamu turto ir įsipareigojimų perkainojimu. Antradienį, 2008 m. gruodžio 30 d., baigėsi 16,9 mlrd. Šveicarijos frankų vertės septynių dienų trukmės eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 22,6 mlrd. Šveicarijos frankų vertės aštuonių dienų trukmės operacija. Šią operaciją Eurosistema atliko pagal ECB ir Šveicarijos nacionalinio banko laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija). Ji neturėjo įtakos Eurosistemos grynajai pozicijai užsienio valiuta.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 149,9 mlrd. eurų – iki 271,2 mlrd. eurų, daugiausia dėl anksčiau minėtų apskaitos perklasifikavimų.

Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,5 mlrd. eurų – iki 762,9 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 24,6 mlrd. eurų – iki 83,3 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 46,7 mlrd. eurų – iki 660 mlrd. eurų. Antradienį, 2008 m. gruodžio 30 d., baigėsi 223,7 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 238,9 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 4,1 mlrd. eurų (palyginti su 1,8 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 200,5 mlrd. eurų (palyginti su 229,8 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 65,8 mlrd. eurų – iki 291,7 mlrd. eurų.

Eurosistemos turto ir įsipareigojimų perkainojimas ketvirčio pabaigoje

Remiantis Eurosistemos suderintomis apskaitos taisyklėmis, Eurosistemos auksas, užsienio valiuta, vertybiniai popieriai ir finansinės priemonės perkainojamos kiekvieno ketvirčio pabaigoje rinkos palūkanų normomis ir kainomis. Kaip perkainojimas paveikė kiekvieną balanso straipsnį 2008 m. gruodžio 31 d. parodyta papildomame stulpelyje „ Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite, dėl perkainojimo“. Toliau nurodyta aukso kaina ir likučių perkainojimui naudoti pagrindiniai valiutų kursai:

Auksas: 621,542 EUR/aukštos prabos aukso uncija

USD: 1,3917 USD/EUR

JPY: 126,14 JPY/EUR

Specialiosios skolinimosi teisės: 1,1048 EUR/SST[1] Specialus portfelis atitinka konkretų straipsnį balanso įsipareigojimų dalyje, nepriklausomai nuo to, ar yra teisinių, įstatyminių ir kitokių apribojimų (pvz., pensijų fondai, pašalpų fondai, atidėjimai, kapitalas, atsargos).

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
i) ii)
1 Auksas ir gautinas auksas 217 722 −13 −1 972
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 160 809 11 331 −172
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 13 176 645 3
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 147 633 10 686 −175
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 233 826 5 225 −918
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 18 615 9 412 1
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 18 615 9 412 1
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 860 611 17 414 0
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 239 565 15 165 0
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 616 922 21 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 4 057 2 237 0
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 66 −10 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 56 998 −1 440 0
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 271 233 147 269 2 677
8 Valdžios skola eurais 37 469 −2 −26
9 Kitas turtas 219 419 −170 466 14 917
Visas turtas 2 076 702 18 729 14 508
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
i) ii)
1 Banknotai apyvartoje 762 921 −2 492 0
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 492 310 36 525 0
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 291 710 65 763 0
2.2 Indėlių galimybė 200 487 −29 299 0
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 113 61 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 328 117 0
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 91 331 −24 877 128
5.1 Valdžiai 83 269 −24 751 127
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 061 −126 1
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 293 626 7 638 0
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 720 1 422 1 424
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 258 −460 527
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 10 258 −460 527
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 446 0 62
10 Kiti įsipareigojimai 167 381 916 5 302
11 Perkainojimo sąskaitos 175 742 0 7 057
12 Kapitalas ir rezervai 71 640 −61 7
Visi įsipareigojimai 2 076 702 18 729 14 508

Kontaktai žiniasklaidai