Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 31 december 2008

7 januari 2009

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under perioden som slutade den 31 december 2008 motsvarade minskningen på 2 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) huvudsakligen kvartalsomvärderingar samt försäljning av guld av en nationell centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Vid slutet av 2008 genomfördes en omklassificering av säkerheter som tidigare visades under övriga tillgångar (post 9 på tillgångssidan). Omklassificeringen gällde endast säkerheter som inte utgjorde en del av en öronmärkt portfölj. [1] Detta ledde till en ökning av balansräkningsposter enligt nedan:

a) 147,7 miljarder EUR i värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan)

b) 9,7 miljarder EUR i värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 4.1 på tillgångssidan)

c) 9,9 miljarder EUR i värdepapper i utländsk valuta utgivna av hemmahörande utanför euroområdet (post 2.2 på tillgångssidan)

d) 4,7 miljarder EUR i värdepapper i utländsk valuta utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 3 på tillgångssidan).

Den motsvarande minskningen på 172 miljarder EUR återspeglas under övriga tillgångar (post 9 på tillgångssidan). Värdepapper som utgör en del av en öronmärkt portfölj inkluderas även fortsättningsvis i post A9 på tillgångssidan.

Det bör noteras att det var en minskning på 0,2 miljarder EUR i övriga fordringar i euro på kreditinstitut hemmahörande i euroområdet (post 6 på tillgångssidan) som motsvaras av ytterligare en redovisningsomklassificering av finansiella instrument (förutom värdepapper) som hålls som en del av en öronmärkt portfölj. Alla tillgångarna visas nu under övriga tillgångar (post 9 på tillgångssidan).

Dessa omklassificeringar är enbart administrativa och avsikten är att förbättra transparensen i Eurosystemets finansiella balansräkningar.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 12,5 miljarder EUR till 373,2 miljarder EUR. Ändringen berodde främst på ovannämnda redovisningsomklassificeringar förutom kund- och portföljtransaktioner och kvartalsomvärderingen av tillgångar och skulder. Tisdagen den 30 december 2008 förföll en EUR/CHF valutaswapptransaktion på 16,9 miljarder CHF med en löptid på sju dagar och ersattes av en ny på 22,6 miljarder CHF, med en löptid på åtta dagar. Denna transaktion genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) mellan ECB och den schweiziska nationalbanken. Transaktionen hade ingen påverkan på Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta.

Onsdagen den 31 december 2008 förföll en likvidiserande repotransaktion på 0,5 miljarder EUR med en löptid på fem dagar vilket påverkade fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet (post 4 på tillgångssidan). Denna transaktion genomfördes av Eurosystemet i samband med överenskommelsen med Magyar Nemzeti Bank att tillhandahålla en facilitet för stöd av den senares transaktioner.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 149,9 miljard EUR till 271,2 miljarder EUR, främst på grund av de tidigare nämnda redovisningsomklassificeringarna.

Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 2,5 miljarder EUR till 762,9 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 24,6 miljarder EUR till 83,3 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 46,7 miljarder EUR till 660 miljarder EUR. Tisdagen den 30 december 2008 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 223,7 miljarder EUR och ersattes med en ny på 238,9 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 4,1 miljarder EUR (jämfört med 1,8 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 200,5 miljarder EUR (jämfört med 229,8 miljarder EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 65,8 miljarder EUR till 291,7 miljarder EUR.

Omvärdering av Eurosystemets tillgångar och skulder vid kvartalsskiftet

I enlighet med de harmoniserade redovisningsprinciperna för Eurosystemet omvärderas Eurosystemets innehav av guld, utländsk valuta, värdepapper och finansiella instrument till marknadskurser och ‑priser vid slutet av varje kvartal. Omvärderingens nettoeffekt på varje post i balansräkningen per den 31 december 2008 visas i tilläggskolumnen "Förändring jämfört med föregående vecka avseende värdereglering". Priset på guld och de viktigaste valutakurserna som användes vid omvärderingen av balansposterna var

Guld: 621,542 EUR per fine oz.

USD: 1,3917 per EUR

JPY: 126,14 per EUR

Särskilda dragningsrätter: 1,1048 EUR per SDR[1] En öronmärkt portfölj matchar en identifierbar post på balansräkningens skuldsida, oberoende av om det finns något rättsligt, stadgeenligt eller annat hinder (t.ex. pensionsfonder, fonder för avgångsvederlag, bestämmelser, kapital, reserver).

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
i) ii)
1 Guld och guldfordringar 217.722 −13 −1.972
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 160.809 11.331 −172
2.1 Fordringar på IMF 13.176 645 3
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 147.633 10.686 −175
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 233.826 5.225 −918
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 18.615 9.412 1
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 18.615 9.412 1
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 860.611 17.414 0
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 239.565 15.165 0
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 616.922 21 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 4.057 2.237 0
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 66 −10 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 56.998 −1.440 0
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 271.233 147.269 2.677
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 37.469 −2 −26
9 Övriga tillgångar 219.419 −170.466 14.917
Summa tillgångar 2.076.702 18.729 14.508
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
i) ii)
1 Utelöpande sedlar 762.921 −2.492 0
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 492.310 36.525 0
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 291.710 65.763 0
2.2 Inlåningsfacilitet 200.487 −29.299 0
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 113 61 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 328 117 0
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 91.331 −24.877 128
5.1 Offentliga sektorn 83.269 −24.751 127
5.2 Övriga skulder 8.061 −126 1
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 293.626 7.638 0
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 5.720 1.422 1.424
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 10.258 −460 527
8.1 Inlåning och övriga skulder 10.258 −460 527
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.446 0 62
10 Övriga skulder 167.381 916 5.302
11 Värderegleringskonton 175.742 0 7.057
12 Eget kapital 71.640 −61 7
Summa skulder 2.076.702 18.729 14.508

Kontakt för media