Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 31 декември 2008 г.

7 януари 2009 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 2 млрд. евро на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през периода, който приключва на 31 декември 2008 г., отразява главно корекциите вследствие на извършените тримесечни преоценки, както и продажбата на злато (съгласно Споразумението на централните банки за продажба на злато, влязло в сила на 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Евросистемата.

В края на 2008 г. бе извършено счетоводно прекласифициране на ценни книжа, които преди това бяха оповестявани в показател други активи (т. 9 от активите). Прекласифицирането е свързано единствено с ценни книжа, които не са били определени като част от целеви портфейл. [1] Това доведе до нарастване в показателите на баланса, както следва :

а) 147,7 млрд. евро в ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро (т. 7 от активите);

б) 9,7 млрд. евро в ценни книжа на нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро (т. 4.1 от активите);

в) 9,9 млрд. евро в ценни книжа, деноминирани в чуждестранна валута, емитирани от нерезиденти на еврозоната (т. 2.2 от активите); и

г) 4,7 млрд. евро в ценни книжа, деноминирани в чуждестранна валута, емитирани от резиденти на еврозоната (т. 3 от активите).

Съответстващото общо намаление от 172 млрд. евро е отразено в други активи (т. 9 от активите). Ценни книжа, които са част от целеви портфейл, продължават да се включват в т. А9 от активите.

Следва също да се отбележи, че се наблюдава намаление от 0,2 млрд. евро на показателя други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро (т. 7 от активите), което съответства на друго счетоводно прекласифициране за финансови инструменти (различни от ценни книжа), държани като част от целеви портфейл. Активите сега се оповестяват в показател други активи (т. 9 от активите).

Тези прекласификации са чисто административни и целят повишаване на прозрачността на финансовите отчети на Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) нараства с 12,5 млрд. евро до 373,2 млрд. евро. Промяната се дължи главно на счетоводните прекласификации, споменати по-горе, както и на транзакции с клиенти и портфейлни транцакции, и на ефекта от извършваната на тримесечие преоценка на активите и пасивите. На 30 декември 2008 г., вторник, настъпи падежът на валутна суап операция в евро/швейцарски франкове в размер на 16,9 млрд. швейцарски франка, с матуритет седем дни, и бе договорена нова на стойност 22,6 млрд. швейцарски франка с матуритет осем дни. Тази операция бе извършена от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия) между ЕЦБ и Швейцарската национална банка и не се отрази върху нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута.

На 31 декември 2008 г., сряда, бе договорена репо-сделка по предоставяне на ликвидност на стойност 0,5 млрд. евро с матуритет пет дни, което се отрази на показателя вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро (т. 4 от активите). Сделката бе извършена от Евросистемата във връзка със споразумението с централната банка на Унгария ( Magyar Nemzeti Bank) за предоставяне на улеснение за съдействие при операциите на последната.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 149,9 млрд. евро до 271,2 млрд. евро, главно вследствие на гореспоменатите счетоводни прекласификации.

Банкнотите в обращение (т. I от пасивите) намаляват с 2,5 млрд. евро до 762,9 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) намаляват с 24,6 млрд. евро до 83,3 млрд. евро.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение от 46,7 млрд. евро до 660 млрд. евро. На 30 декември 2008 г., вторник, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 223,7 млрд. евро и бе договорена нова на стойност 238,9 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) възлиза на 4,1 млрд. евро (при 1,8 млрд. евро през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 200,5 млрд. евро (при 229,8 млрд. евро през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 65,8 млрд. евро до 291,7 млрд. евро.

Преоценка на активите и пасивите на Евросистемата към края на тримесечието

В съответствие с хармонизираните счетоводни правила на Евросистемата златото, валутата, ценните книжа и финансовите инструменти на Евросистемата подлежат на преоценка по пазарни курсове и цени към края на всяко тримесечие. Нетният резултат от преоценката върху всеки показател от баланса към 31 декември 2008 г. е представен в допълнителна колона „ Разлика спрямо предходната седмица в резултат на преоценки“. Цената на златото и основните обменни курсове, използвани за преоценката, са следните:

Злато ― 621,542 евро за унция чисто злато

Щатски долар ― 1,3917 за 1 евро

Японска йена ― 126,14 за 1 евро

Специални права на тираж ― 1,1048 евро за СПТ[1] Целевият портфейл съответства на установима позиция в пасива на баланса, независимо дали е налице законово, подзаконово или друго ограничение (напр. пенсионни фондове, обезщетения при прекратяване на трудово правоотношение, провизии, капитал, резерви).

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)трансакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
i) ii)
1 Злато и вземания в злато 217 722 −13 −1 972
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 160 809 11 331 −172
2.1 Вземания от МВФ 13 176 645 3
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 147 633 10 686 −175
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 233 826 5 225 −918
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 18 615 9 412 1
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 18 615 9 412 1
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 860 611 17 414 0
5.1 Основни операции по рефинансиране 239 565 15 165 0
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 616 922 21 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 4 057 2 237 0
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 66 −10 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 56 998 −1 440 0
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 271 233 147 269 2 677
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 37 469 −2 −26
9 Други активи 219 419 −170 466 14 917
Общо активи 2 076 702 18 729 14 508
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)трансакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
i) ii)
1 Банкноти в обращение 762 921 −2 492 0
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 492 310 36 525 0
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 291 710 65 763 0
2.2 Депозитно улеснение 200 487 −29 299 0
2.3 Срочни депозити 0 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 113 61 0
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 328 117 0
4 Издадени дългови сертификати 0 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 91 331 −24 877 128
5.1 Сектор „Държавно управление“ 83 269 −24 751 127
5.2 Други задължения 8 061 −126 1
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 293 626 7 638 0
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 720 1 422 1 424
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 10 258 −460 527
8.1 Депозити, салда и други задължения 10 258 −460 527
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 446 0 62
10 Други задължения 167 381 916 5 302
11 Сметки за преоценка 175 742 0 7 057
12 Капитал и резерви 71 640 −61 7
Общо пасиви 2 076 702 18 729 14 508

Данни за контакт за медиите