Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 31.12.2008

7.1.2009

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 31.12.2008 päättyneellä ajanjaksolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 2 miljardilla eurolla pääasiassa neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vaikutuksesta mutta myös erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2004 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa).

Vuoden 2008 lopussa muihin saamisiin (vastaavien erä 9) kuuluneiden arvopapereiden luokitusta muutettiin. Uudelleenluokittelu koski ainoastaan arvopapereita, jotka eivät kuuluneet mihinkään korvamerkittyyn salkkuun. [1] Muutoksen seurauksena tiettyjen tase-erien arvo nousi seuraavasti:

a) Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien euromääräisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä kasvoi 147,7 miljardilla eurolla.

b) Euroalueen ulkopuolisten liikkeeseen laskemien euromääräisten arvopaperien (vastaavien erä 4.1) määrä suureni 9,7 miljardilla eurolla.

c) Euroalueen ulkopuolisten liikkeeseen laskemien valuuttamääräisten arvopaperien (vastaavien erä 2.2) määrä kasvoi 9,9 miljardilla eurolla.

d) Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien valuuttamääräisten arvopaperien (vastaavien erä 3) määrä lisääntyi 4,7 miljardilla eurolla.

Muut saamiset (vastaavien erä 9) pienenivät vastaavasti 172 miljardilla eurolla. Korvamerkittyihin salkkuihin kuuluvat arvopaperit kirjataan yhä vastaavien erään A9.

Lisäksi muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta (vastaavien erä 6) pienenivät 0,2 miljardilla eurolla korvamerkittyihin salkkuihin kuuluvien muiden rahoitusinstrumenttien kuin arvopaperien uudelleenluokituksen vuoksi. Nämä omaisuuserät raportoidaan nykyisin erässä muut saamiset (vastaavien erä 9).

Uudelleenluokittelut ovat puhtaasti hallinnollisia, ja tarkoituksena on lisätä eurojärjestelmän taseiden avoimuutta.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 12,5 miljardilla eurolla 373,2 miljardiin euroon. Muutos johtui pääasiassa edellä mainituista uudelleenluokituksista ja sen lisäksi asiakasmaksuista ja arvopaperikaupoista sekä saamisten ja velkojen neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vaikutuksesta. Tiistaina 30.12.2008 erääntyi 16,9 miljardin Sveitsin frangin valuuttaswap-operaatio euron ja Sveitsin frangin välillä (maturiteetti 7 päivää) ja suoritettiin uusi, 22,6 miljardin frangin operaatio, jonka maturiteetti on 8 päivää. Eurojärjestelmän toteuttama operaatio liittyi tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) EKP:n ja Sveitsin keskuspankin kesken, eikä sillä ollut vaikutusta eurojärjestelmän nettovaluuttapositioon.

Keskiviikkona 31.12.2008 suoritettiin 0,5 miljardin euron likviditeettiä lisäävä takaisinostosopimus, jonka maturiteetti oli 5 päivää ja joka vaikutti erään euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta (vastaavien erä 4). Takaisinostosopimus liittyi Unkarin keskuspankin kanssa tehtyyn sopimukseen, jonka mukaan eurojärjestelmä tarjoaa järjestelyn Unkarin keskuspankin operaatioiden tueksi.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussa pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 149,9 miljardilla eurolla 271,2 miljardiin euroon pääasiassa edellä mainittujen uudelleenluokitusten vuoksi.

Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 2,5 miljardilla eurolla 762,9 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 24,6 miljardilla eurolla 83,3 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 46,7 miljardilla eurolla 660 miljardiin euroon. Tiistaina 30.12.2008 erääntyi 223,7 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 238,9 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 4,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 1,8 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 200,5 miljardia euroa (edellisellä viikolla 229,8 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 65,8 miljardilla eurolla 291,7 miljardiin euroon.

Eurojärjestelmän saamisten ja velkojen uudelleenarvostus vuosineljänneksen lopussa

Eurojärjestelmän yhdenmukaistettujen kirjanpitosääntöjen mukaisesti eurojärjestelmän kulta, valuutat, hallussa pidetyt arvopaperit ja rahoitusinstrumentit arvostetaan uudelleen markkinakursseihin ja ‑hintoihin jokaisen vuosineljänneksen lopussa. Tase-erien uudelleenarvostuksesta johtuva nettovaikutus 31.12.2008 esitetään erillisessä sarakkeessa ”arvonmuutoksista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna”. Uudelleenarvostuksessa käytetyt keskeiset valuuttakurssit ja kullan hinta olivat

Kulta: 621,542 euroa / unssi

Yhdysvaltain dollari / euro: 1,3917

Japanin jeni / euro: 126,14

Erityiset nosto-oikeudet: 1,1048 euroa / erityinen nosto-oikeus[1] Korvamerkitty salkku vastaa jotakin eriteltävissä olevaa erää taseen vastattavaa-puolella. Sillä ei ole merkitystä, liittyykö arvopapereihin lakisääteisiä tai muita rajoituksia (esim. eläke- ja henkilöstörahastot, varaukset, pääoma, varannot).

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
i) ii)
1 Kulta ja kultasaamiset 217 722 −13 −1 972
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 160 809 11 331 −172
2.1 Saamiset IMF:ltä 13 176 645 3
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 147 633 10 686 −175
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 233 826 5 225 −918
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 18 615 9 412 1
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 18 615 9 412 1
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 860 611 17 414 0
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 239 565 15 165 0
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 616 922 21 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 4 057 2 237 0
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 66 −10 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 56 998 −1 440 0
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 271 233 147 269 2 677
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 37 469 −2 −26
9 Muut saamiset 219 419 −170 466 14 917
Vastaavaa yhteensä 2 076 702 18 729 14 508
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
i) ii)
1 Liikkeessä olevat setelit 762 921 −2 492 0
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 492 310 36 525 0
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 291 710 65 763 0
2.2 Talletusmahdollisuus 200 487 −29 299 0
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 113 61 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 328 117 0
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 91 331 −24 877 128
5.1 Julkisyhteisöt 83 269 −24 751 127
5.2 Muut 8 061 −126 1
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 293 626 7 638 0
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 5 720 1 422 1 424
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 10 258 −460 527
8.1 Talletukset ja muut velat 10 258 −460 527
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 446 0 62
10 Muut velat 167 381 916 5 302
11 Arvonmuutostilit 175 742 0 7 057
12 Pääoma ja rahastot 71 640 −61 7
Vastattavaa yhteensä 2 076 702 18 729 14 508

Yhteyshenkilöt