Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzieñ 31 grudnia 2008 r.

7 stycznia 2009 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W okresie kończącym się 31 grudnia 2008 r. spadek stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 2 mld euro wynikał głównie z korekty z tytułu kwartalnej aktualizacji wyceny, a także ze sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2004 r.).

Na koniec 2008 r. dokonano zmiany klasyfikacji księgowej papierów wartościowych dotychczas wykazywanych jako pozostałe aktywa (pozycja aktywów 9). Przeklasyfikowanie dotyczyło jedynie papierów wartościowych nienależących do wyodrębnionego portfela [1]. W rezultacie nastąpił wzrost sald następujących pozycji bilansowych:

(a) papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro (pozycja aktywów 7) o 147,7 mld euro;

(b) papiery wartościowe nierezydentów strefy euro w euro (pozycja aktywów 4.1) o 9,7 mld euro;

c) papiery wartościowe emitowane przez nierezydentów strefy euro w walutach obcych (pozycja aktywów 2.2) o 9,9 mld euro;

d) papiery wartościowe emitowane przez rezydentów strefy euro w walutach obcych (pozycja aktywów 3) o 4,7 mld euro;

O odpowiadającą łączną kwotę 172 mld euro obniżyło się saldo pozostałych aktywów (pozycja aktywów 9). Papiery wartościowe wchodzące w skład wyodrębnionych portfeli nadal wykazywane są w pozycji aktywów A9.

Należy także zauważyć, że saldo pozostałych należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro (pozycja aktywów 6) obniżyło się o 0,2 mld euro w wyniku kolejnej zmiany klasyfikacji księgowej instrumentów finansowych (innych niż papiery wartościowe) wchodzących w skład wyodrębnionego portfela. Wszystkie te aktywa są obecnie wykazywane jako pozostałe aktywa (pozycja 9).

Zmiany klasyfikacji są zabiegiem czysto administracyjnym, mającym zwiększyć przejrzystość sprawozdań finansowych Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 12,5 mld euro do poziomu 373,2 mld euro. Wzrost ten wynikał przede wszystkim ze wspomnianych wyżej przeklasyfikowań, a także z transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz kwartalnej aktualizacji wyceny aktywów i pasywów. We wtorek 30 grudnia 2008 r. przypadł termin zapadalności swapa walutowego EUR/CHF na kwotę 16,9 mld CHF, z siedmiodniowym terminem zapadalności, oraz nastąpiło rozliczenie nowego swapa na kwotę 22,6 mld CHF, z ośmiodniowym terminem zapadalności. Transakcja ta została przeprowadzona przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) pomiędzy EBC a Swiss National Bank i nie miała wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych.

W środę 31 grudnia 2008 r. rozliczono zapewniającą płynność transakcję z przyrzeczeniem odkupu na kwotę 0,5 mld euro, z pięciodniowym terminem zapadalności, co wpłynęło na saldo należności od nierezydentów strefy euro w euro (pozycja aktywów 4). Eurosystem przeprowadził tę transakcję w związku z umową z bankiem centralnym Węgier (Magyar Nemzeti Bank) o udzielenie mu pożyczki na działalność operacyjną.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów strefy euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 149,9 mld euro do poziomu 271,2 mld euro, głównie w wyniku wspomnianych wyżej przeklasyfikowań.

Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 2,5 mld euro do poziomu 762,9 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 24,6 mld euro do poziomu 83,3 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 46,7 mld euro do poziomu 660 mld euro. We wtorek 30 grudnia 2008 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 223,7 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 238,9 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 4,1 mld euro (w porównaniu z 1,8 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 200,5 mld euro (w porównaniu z 229,8 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 65,8 mld euro do poziomu 291,7 mld euro.

Aktualizacja wyceny aktywów i pasywów Eurosystemu na koniec kwartału

Zgodnie z ujednoliconymi zasadami rachunkowości Eurosystemu złoto, dewizy, papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe w posiadaniu Eurosystemu są wyceniane na koniec każdego kwartału według kursów i cen rynkowych. Wynik netto z tytułu aktualizacji wyceny poszczególnych pozycji bilansowych na dzień 31 grudnia 2008 r. wykazano w dodatkowej kolumnie „ Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu aktualizacji wyceny”. Przy aktualizacji wyceny pozycji bilansowych zastosowano następujące kursy walutowe oraz cenę złota:

Złoto: 621,542 EUR za 1 uncję czystego złota

1,3917 USD za 1 EUR

126,14 JPY za 1 EUR

SDR: 1,1048 EUR za 1 XDR[1] Portfel wyodrębniony to taki, któremu odpowiada dająca się zidentyfikować pozycja po stronie pasywów, niezależnie od istnienia prawnego, ustawowego lub innego ograniczenia (np. fundusze emerytalne, fundusze związane z programami odpraw pracowniczych, rezerwy celowe, kapitał, fundusz rezerwowy).

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
i) ii)
1 Złoto i należności w złocie 217.722 −13 −1.972
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 160.809 11.331 −172
2.1 Należności od MFW 13.176 645 3
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 147.633 10.686 −175
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 233.826 5.225 −918
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 18.615 9.412 1
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 18.615 9.412 1
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 860.611 17.414 0
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 239.565 15.165 0
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 616.922 21 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 4.057 2.237 0
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 66 −10 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 56.998 −1.440 0
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 271.233 147.269 2.677
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 37.469 −2 −26
9 Pozostałe aktywa 219.419 −170.466 14.917
Aktywa razem 2.076.702 18.729 14.508
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
i) ii)
1 Banknoty w obiegu 762.921 −2.492 0
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 492.310 36.525 0
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 291.710 65.763 0
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 200.487 −29.299 0
2.3 Depozyty terminowe 0 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 113 61 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 328 117 0
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów strefy euro w euro 91.331 −24.877 128
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 83.269 −24.751 127
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.061 −126 1
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 293.626 7.638 0
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 5.720 1.422 1.424
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 10.258 −460 527
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 10.258 −460 527
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.446 0 62
10 Pozostałe zobowiązania 167.381 916 5.302
11 Różnice z aktualizacji wyceny 175.742 0 7.057
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 71.640 −61 7
Pasywa razem 2.076.702 18.729 14.508

Kontakt z mediami