Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 31 december 2008

7 januari 2009

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 31 december 2008 was de daling van EUR 2 miljard in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) voornamelijk het gevolg van de driemaandelijkse herwaarderingsaanpassingen, alsmede van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2004 in werking trad, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem.

Eind 2008 heeft een financieel-administratieve herclassificatie plaatsgevonden voor waardepapieren die eerder werden opgenomen onder Overige activa (actiefpost 9). De herclassificering had uitsluitend betrekking op waardepapieren die niet waren toegewezen aan een geoormerkte portefeuille. [1] Dit leidde tot een stijging van balansposten, en wel als volgt:

(a) EUR 147,7 miljard in Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro (actiefpost 7);

(b) EUR 9,7 miljard in waardepapieren van niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro (actiefpost 4.1);

(c) EUR 9,9 miljard in waardepapieren luidende in vreemde valuta, uitgegeven door niet-ingezetenen van het eurogebied (actiefpost 2.2), en

(d) EUR 4,7 miljard in waardepapieren luidende in vreemde valuta, uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied (actiefpost 3).

De overeenkomstige totale daling van EUR 172 miljard is te zien onder Overige activa (actiefpost 9). Waardepapieren toegewezen aan een geoormerkte portefeuille blijven worden opgenomen onder actiefpost 9.

Ook dient te worden opgemerkt dat er een daling was van EUR 0,2 miljard in Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro (actiefpost 6), die overeenkomt met een tweede financieel-administratieve herclassificatie, en wel voor financiële instrumenten (anders dan waardepapieren) die worden aangehouden als deel van een geoormerkte portefeuille. De activa worden nu alle opgenomen onder Overige activa (actiefpost 9).

Deze herclassificeringen zijn van puur administratieve aard en beogen de transparantie van de weekstaten van het Eurosysteem te verbeteren.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 12,5 miljard naar EUR 373,2 miljard. De mutatie was voornamelijk het gevolg van de hierboven gemelde financieel-administratieve herclassificaties, naast de cliënten- en beleggingstransacties en het effect van de driemaandelijkse herwaardering van activa en passiva. Op dinsdag 30 december 2008 verviel een EUR/CHF-deviezenswaptransactie van CHF 16,9 miljard met een looptijd van 7 dagen en werd een nieuwe transactie van CHF 22,6 miljard, met een looptijd van 8 dagen, verrekend. Deze transactie werd door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) tussen de ECB en de Zwitserse nationale bank en had geen effect op de nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta.

Op woensdag 31 december 2008 werd een liquiditeitsverschaffende repo-transactie van EUR 0,5 miljard, met een looptijd van 5 dagen, verrekend, waardoor de Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro (actiefpost 4) werden beïnvloed. Deze transactie werd door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de overeenkomst met de Magyar Nemzeti Bank om een faciliteit ter ondersteuning van de transacties van Magyar Nemzeti Bank te bieden.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 149,9 miljard naar EUR 271,2 miljard, voornamelijk ten gevolge van voornoemde financieel-administratieve herclassificaties.

De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 2,5 miljard naar EUR 762,9 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 24,6 miljard naar EUR 83,3 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 46,7 miljard naar EUR 660 miljard. Op dinsdag 30 december 2008 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 223,7 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 238,9 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 4,1 miljard (vergeleken met EUR 1,8 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 200,5 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 229,8 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 65,8 miljard naar EUR 291,7 miljard.

Driemaandelijkse herwaardering van de activa en passiva van het Eurosysteem

In overeenstemming met de door het Eurosysteem gehanteerde geharmoniseerde regels voor waardering en resultaatbepaling worden het goud, de deviezen, de aangehouden waardepapieren en de financiële instrumenten van het Eurosysteem aan het einde van elk kwartaal geherwaardeerd tegen marktkoersen en -prijzen. Het netto-effect van de herwaardering op elke balanspost per 31 december 2008 wordt weergegeven in de daartoe toegevoegde kolom „Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge kwartaaleinde-aanpassingen”. De goudprijs en de belangrijkste wisselkoersen gebruikt voor de herwaardering van de saldi waren de volgende:

Goud: EUR 621,542 per fine ounce

USD: 1,3917 per EUR

JPY: 126,14 per EUR

Bijzondere trekkingsrechten: EUR 1,1048 per SDR[1] Een geoormerkte portefeuille correspondeert met een aanwijsbare post aan de passiefzijde van de balans, ongeacht of er een juridische, wettelijke of andere beperking geldt (bijv. pensioenfondsen, sociaal plan, voorzieningen, kapitaal, reserves).

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
i) ii)
1 Goud en goudvorderingen 217.722 −13 −1.972
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 160.809 11.331 −172
2.1 Vorderingen op het IMF 13.176 645 3
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 147.633 10.686 −175
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 233.826 5.225 −918
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.615 9.412 1
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 18.615 9.412 1
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 860.611 17.414 0
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 239.565 15.165 0
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 616.922 21 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 4.057 2.237 0
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 66 −10 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 56.998 −1.440 0
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 271.233 147.269 2.677
8 Overheidsschuld, luidende in euro 37.469 −2 −26
9 Overige activa 219.419 −170.466 14.917
Totaal activa 2.076.702 18.729 14.508
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
i) ii)
1 Bankbiljetten in omloop 762.921 −2.492 0
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 492.310 36.525 0
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 291.710 65.763 0
2.2 Depositofaciliteit 200.487 −29.299 0
2.3 Termijndeposito's 0 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 113 61 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 328 117 0
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 91.331 −24.877 128
5.1 Overheid 83.269 −24.751 127
5.2 Overige verplichtingen 8.061 −126 1
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 293.626 7.638 0
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.720 1.422 1.424
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 10.258 −460 527
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 10.258 −460 527
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.446 0 62
10 Overige passiva 167.381 916 5.302
11 Herwaarderingsrekeningen 175.742 0 7.057
12 Kapitaal en reserves 71.640 −61 7
Totaal passiva 2.076.702 18.729 14.508

Contactpersonen voor de media