Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 14. december 2007

18. december 2007

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 14. december 2007, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 32 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,1 mia. euro til 142,1 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 1,2 mia. euro til 98,4 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 4,2 mia. euro til 659,6 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 27,4 mia. euro til 48,8 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 48,1 mia. euro til 488,4 mia. euro. Onsdag den 12. december 2007 udløb en primær markedsoperation på 163 mia. euro, og en ny på 218,5 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb en supplerende langfristet markedsoperation på 75 mia. euro, og en ny på 60 mia. euro blev afviklet. Onsdag den 12. december 2007 udløb en likviditetsabsorberende finjusterende markedsoperation i form af tidsindskud fra modparter på 8 mia. euro.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,2 mia. euro (mod 0,8 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 0,2 mia. euro (mod 0,6 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 69,8 mia. euro til 234,8 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 185.303 −32
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 142.707 −2.114
2.1 Tilgodehavender hos IMF 9.236 −9
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 133.471 −2.105
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 25.100 2.463
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 13.960 −1.035
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 13.960 −1.035
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 488.669 39.847
5.1 Primære markedsoperationer 218.501 55.501
5.2 Langfristede markedsoperationer 270.004 −15.000
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 163 −652
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 1 −2
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 23.417 881
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 98.351 1.177
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 37.097 −7
9 Andre aktiver 323.814 4.212
Aktiver i alt 1.338.418 45.392
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 659.561 4.185
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 235.017 61.527
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 234.762 69.829
2.2 Indlånsfacilitet 223 −328
2.3 Indskud med fast løbetid 0 −7.999
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 32 25
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 158 −7
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 58.045 −25.871
5.1 Offentlig forvaltning og service 48.757 −27.417
5.2 Andre forpligtelser 9.288 1.546
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 31.378 527
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 444 −21
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 19.869 448
8.1 Indlån og andre forpligtelser 19.869 448
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.398 0
10 Andre forpligtelser 128.568 4.600
11 Revalueringskonti 131.060 0
12 Kapital og reserver 68.920 4
Passiver i alt 1.338.418 45.392

Medie- og pressehenvendelser